Bokslut 2014 och budget 2015

 

Svensk-Polska Samfundet

 

Bokslut 2014 och budget 2015

 

RESULTATRAPPORT

 

 

Budget 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Intäkter

 

 

 

Medlemsavgifter

15000

19733

20000

Bidrag/Gåvor

3000

12000

25000

Kansli/Adm/Hemsida

5500

6500

5000

Bulletinen

2000

5000

2000

Summa

25500

43233

52000

Kostnader

 

 

 

Kansli/Adm/Hemsida

3000

2783

3000

Möten/resor/arr.

500

1458

5000

Bulletinen

22000

22128

23000

Summa

25500

26369

31000

 

 

 

 

Inkomstränta

 

99,30

 

 

 

 

 

 

BALANSRAPPORT

 

Tillgångar

Postgiro:        20641,26

Bank:            30785,09

Summa tillgångar: 51426,35

Read More

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014 genomfördes lördagen den 5 april i Stockholm. Ordföranden, Hans Bjernby inledde med en kort presentation av främst tillresta deltagare

Sex av våra sju föreningar representerades vid årsmötet denna gång. Vidare påminde ordföranden om Samfundets aktningsvärda ålder (90 år 2016) liksom att Skåneföreningen fyller 50 år i år och att Blekingeföreningen jubilerar nästa år med sina 40 år.

Därefter öppnade Hans Bjernby årets möte, vilket sedan genomfördes med sedvanlig agenda.

Under redovisningen av verksamhetsberättelsen kommenterade ordföranden styrelsens arbete med de frågor som har Samfundsgemensam karaktär dvs Bulletinen, Hemsidan, Broschyren, gemensamma frågor samt kontakter med olika samarbetspartners. Han riktade ett särskilt tack till våra redaktörer, Gunilla Lindberg (Bulletinen) och Arthur Sehn (Hemsidan), vars eminenta insatser är till stort gagn för Samfundet, dess föreningar med våra medlemmar.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Peter Eklund till ny ordförande efter Hans Bjernby, som avsagt omval efter tretton år som ordförande för Samfundet. I övrigt blev det omval på övriga platser i styrelsen frånsett att Urban Liwing gick in som ordinarie ledamot. Ewa Hägglund omvaldes också som suppleant i styrelsen. Valberedningen tackades för sitt arbete och ställde sig dessutom positiv till omval av dess ledamöter.

Under den avslutande delen avtackades Hans Bjernby av föreningarna och styrelsen genom vice ordförande Karin Maltestam. Vänliga och uppskattande ord riktades till honom för hans engagemang och sätt att leda Samfundet under de tretton åren som ordförande. Inte minst de förändringar i form och sätt att arbeta han lyhört drivit och genomfört för att anpassa Samfundets verksamhet till dagens moderna, digitaliserade och mediafokuserade samhälle.

Karin Maltestam välkomnade också den nye ordföranden Peter Eklund och önskade honom stort lycka till med arbetet på en ny utmanande befattning.

Enligt gällande traditioner med ett kulturellt inslag avslutades årsmötet denna gång med en uppskattad litauisk dansuppvisning. Enligt samma tradition samlades vi därefter för en stunds trivsam samvaro i lokalen förgylld ytterligare med diverse polska kulinariska tilltugg.

 

Read More

Svensk-Polska Samfundet

Svensk-Polska Samfundet är en opolitisk sammanslutning av svensk-polska föreningar som tagit sig an uppgiften att stärka vänskapsbanden mellan de svenska och polska folken. Samfundets målsättning är att sprida upplysning om Polen i Sverige samt utgöra ett forum för att utveckla och främja relationerna mellan länderna, särskilt inom kultur. samhällsliv och ekonomi.

Sverige och Polen har under århundraden haft handels- och kulturutbyte. För att understryka de goda relationerna konstituerades Svensk-Polska Föreningen den 19 februari 1926. Syftet var ”att genom föreläsningar och föredrag, genom anordnandet av konserter och andra konstnärliga framställningar, genom främjandet av studieresor och på annat sätt utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv och ekonomiska förhållanden”. Bland stiftarna återfinns bl a professorerna Nils Wohlin (statsråd) och Gustaf Kobb. Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, ”tidningskungen” Torsten Kreuger, advokaten Eric Stjernstedt, författarinnan Marika Stjernstedt, m fl.

Svensk-Polska Samfundet har för närvarande 650 medlemmar i sju föreningar.

Read More

Länkar

 

Polen i Sverige
Polska Institutet  – Kultur, film, politik och utställningar på Polska Institutet i Stockholm.

 
Våra systerföreningar i Polen:

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie – Info om centralstyrelse och Polsk-Svenska Föreningar i Polen.

Resor till Polen
Trivago – Hitta prisvärt boende i Polen.


Tidningar, tidskrifter, webbmedia:

webb-Bulletinen – aktuella nyheter om och från Polen.
Suecia Polonia – en oberoende, tvåspråkig kultur- och samhällstidskrift.
Poloniainfo – kulturinformation om händelserna i Sverige på polska.
Nowa gazeta polska – prywatny, niezależny i jedyny dwutygodnik polski ukazujący się w Szwecji.

Solidarnosc – Solidaritet
ESC – Europeisk SolidaritetsCentrum


Sverige, Polen. Östersjöregionen

Svensk-Polska Handelskammaren – Föreningen för företag med handels- och marknadskontakter mellan Polen och Sverige. Sidan är på svenska och engelska.
Litorina folkhögskola, Karlskrona– en skola med Östersjöprofil.


Allmän information:

Ballad – Oberoende plattform för nätverksbyggare i Östersjöregionen
Ballerina – Miljöfrågor och basfakta om Östersjöregionen.
Baltinfo – Om mellanstatligt samarbete i Östersjöregionen.
Polish World – På engelska om polsk kultur, affärer, utbildning, politik och sport i hela världen.


Bara på polska:
Polska se – Information om polsk service, handel och diverse affärsverksamhet, turistbyråer, nöje, polsk och svenska› mat, föreningar och sällskap.
Polska regeringen – Polska regeringen.
Wirtualna Polska – Allt om Polen, från politik, tågtabeller, teaterföreställningar till turism.
Zycie Warszawy – Dagstidning från Warszawa.
Polska Agencja Prasowa PAP – Polska Nyhetsbyrån PAP.
Gazeta Wyborcza – Landsomfattande dagstidning.
Rzeczpospolita – Dagstidning.
Wirtualny Slask – Information om Slonskregionen.
Polbox – Service, reklam och information.
Sonik & Sonik – Service, reklam, Internet, virtuella tidningar, och information om Polen.
Polonia – Polsk sida om polacker i Tyskland.
Turism – Turism i Polen.

Övrigt:
Universitet i Warszawa – Mycket information på engelska och polska.
Master Page – Mest handels- och marknadskontakter men också turist- och kulturinformation.
In your pocket – Turistinformation om Polen.

 

YouTube-klipp om Polen

 

Animerad polsk historia
http://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 

Animerad guide till polska framgångar
http://www.youtube.com/watch?v=JC4xh1bO7ww&feature=player_embedded

 

 

Europe in Dance
http://www.youtube.com/watch?v=4-8l0bYomHg

 

Move your imagination – Kultur
http://www.youtube.com/watch?v=Mdj_IEvpvvs

 

Move your imagination – Turism
http://www.youtube.com/watch?v=AhFhBw9Sm2I&feature=related

Read More

Svensk-Polsk Bulletin – medlemstidning

Snensk_polska samfundetMedlemstidningen Svensk-Polsk Bulletin är exempel på  föreningarnas gemensamma information. 

Den skickas normalt hem till medlemmarna (medlemshushållen) med post. Innehållet är artiklar, reportage etc som bedöms som intressanta av alla vänner till Polen och de svensk-polska relationerna.

  

I Bulletinen informerar också föreningarna om sin verksamhet: både planerade och genomförda aktiviteter. Varje förening har därför en person som håller kontakt med Bulletinens redaktion.

 


Svensk-Polsk Bulletin 

Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Read More

Svensk-Polska Samfundet 85 år

Hans_BjernbySvensk-Polska Samfundet tillkom som ett resultat av ett kontaktskapande arbete grundat på ett kulturellt intresse för och en känslogemenskap med Polens folk under första världskriget. Det tog dock ytterligare ett antal år innan den ursprungliga Svensk-Polska föreningen i Stockholm bildades 1926, som sedermera ombildades till dagens samfund. I den första styrelsen ingick på den tiden många kända svenskar som t ex professor Nils Wohlin, författarinnan Marika Stjernstedt och generalkonsul Torsten Kreuger.


Polsk-Svenska föreningen/Samfundet

Samma år, 1926, bildades det också en polsk-svensk förening i Polen lokaliserad till Warszawa. Även den föreningen har genom tillkomsten av flera lokala föreningar samlats i ett förbund. Verksamheten pågår ännu idag, huvudsakligen i Warszawa och Wroclaw. Våra gratulationer går därför också till vår systerorganisation i Polen detta gemensamma jubileumsår.


Verksamheten beskrivs i vår Minnesbok

Sedan bildandet har nu åttiofem år passerat och mycket har ju hänt under alla dessa år. Såväl det svenska som det polska samhället har förändrats och utvecklats undre tider av varierande dramatik och vedermödor. Krigens förstörelse, folkförföljelser och ofrihet har för lång tid satt sina djupa spår hos det polska folket. För svenskt vidkommande har vi lyckligtvis undgått sådana fasor och våra umbäranden får betraktas som små i ett jämförande perspektiv. Men det har då också betytt att Sverige och Sveriges folk kunnat bistå och haft en uppskattad närvaro för polackerna på olika sätt under de gångna åren.

Intresset för och stödet till Polen och dess folk har oavsett kriser och skeenden funnits i Sverige. Många, både samhälleliga och frivilliga, insatser har varit legio under alla tider. Många har djupt känt och praktiskt arbetat för de drabbade under tider av ofrihet och förtryck. Vad som uträttats av Samfundet/föreningarna och dess medlemmar under olika tider beskrivs i den Minnesbok som utgavs 2010.


Samfundet täckte hela Sverige

1976 då intresset för Polen var som störst ombildades föreningen till ett Samfund i vilket Stockholmsföreningen och nio ytterligare föreningar ingick. Samfundet täckte då hela Sverige. Verksamheten varierade dock väldigt i de olika föreningarna och tyvärr redan på 1980-talet föll flera i träda för att senare upphöra i brist på engagerade människor och reell verksamhet.


Samfundet utvidgas

Inför 2000-talet fanns enbart tre föreningar kvar med verksamhet, Stockholms-, Skåne-, och Blekingeföreningen. En åldrande medlemskader, föreningslivets utveckling och naturligtvis våra respektive samhällens utveckling är bl a några betydelsefulla orsaker till detta. Därtill har också Polens frigörelse, inträde i såväl Nato som EU med tillhörande ekonomisk utveckling varit avgörande faktorer för en förändrad inriktning av föreningarnas verksamhet.

Men redan något år in på det nya seklet fann vi allt oftare tecken på att Polen, det polska samhället med dess kultur och själ fortfarande är intressant i Sverige. Det gällde ”bara” för medlemmar/föreningar fånga upp intresset och lotsa människorna in i vår gemenskap. Konkurrensen om människors tid är knivskarp samtidigt som de ideellt arbetande stadigt minskar i antal. I sanning en tuff utmaning. Men resultat har också nåtts. Idag är vi sju föreningar genom tillkomsten av Göteborgs-, Uppsalas-, Gotlands och nu senast Västmanlandsföreningen. Deras verksamhet varierar naturligtvis, styrd av de förutsättningar som finns lokalt, men i sin egna form mycket uppskattad.


Samfundet och framtiden

Den senare tidens utveckling ger oss gott hopp om framtiden. Vi konstaterar att intresset för de värden och mål Samfundet med dess föreningar står för är intressanta för många. Grannländerna vid Östersjön har alla skäl att utbyta idéer och erfarenheter och samarbeta inom olika områden t ex miljö och energi.

Därför tror jag fast på en framtid för Samfundet, på våra föreningars arbete, på våra goda relationer med Polen och jag ser fram mot nästa jubileum dvs att hylla de nittio. Ett stort tack till föreningarna och dess medlemmar för era goda insatser under de gångna åren och jag önskar er alla lycka till med det fortsatta arbetet kommande år.

Hans Bjernby

Read More