Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne 
Fastställda vid årsmöte 2019-03-17

 • 1 Namn

Föreningens namn är Svensk-Polska Föreningen i Skåne och är en ideell förening med

organisationsnummer 802501-5077.

Som medlem i Svensk-Polska Samfundet utgör föreningen lokalförening av samfundet.

 • 2 Säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Lund.

 • 3 Föreningens ändamål

Svensk-Polska Föreningen i Skåne är en politiskt obunden sammanslutning, som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde sprida upplysning om Polen samt utgöra ett forum för att utveckla relationerna mellan Sverige och Polen, särskilt på de kulturella, humanitära, samhälleliga och regionala områdena.

 • 4 Organ

Föreningens organ är:

1) Årsmötet.

2) Styrelsen och dess arbetsutskott (AU).

3) Revisorer och revisorssuppleant.

 • 5 Medlemskap

Medlem kan den bli, som stöder föreningens ändamål och betalat fastställd årsavgift.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och åtta ledamöter jämte två suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden väljs vid årsmöte för en tid av två år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på sådant sätt, att hälften av dem väljs vid varje årsmöte.

Suppleanter väljs för två år, en vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka tillsammans med ordföranden utgör föreningens arbetsutskott (AU).

Efter att styrelsen valts utser årsmötet inom styrelsen två firmatecknare med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen kan därutöver med sig adjungera lämpliga personer för speciella arbetsuppgifter, som har samband med föreningens verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig, om minst fem av dess ledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

                                                            1 (3)

 • 7 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning har föreningen två revisorer jämte en revisorssuppleant, valda av årsmötet för en tid av två år.

Revisorerna har att till årsmötet framlägga revisionsberättelse samt förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar kalenderår (1 januari – 31 december).

 • 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.

Styrelsen äger rätt att vid behov kalla till extra årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall skickas senast tre veckor före dag för årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har varje medlem, som betalat sin årsavgift.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändringar av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 • 10 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning för årsmötet.
 5. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Styrelsens bokslut för räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om fastställande av bokslut.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Val av ordförande på två år.
 12. Val av fyra styrelseledamöter på två år.
 13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
 14. Utseende av föreningens firmatecknare inom styrelsen.
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, samtliga på två år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 18. Förslag väckta av styrelsen.
 19. Förslag väckta av medlemmar
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande. 2 (3)
 • 11 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till föreningens stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte.

För förändring eller tillägg fordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag om ändring eller tillägg skall vara inlämnat till styrelsen fyra veckor före årsmötet samt bifogas kallelsen tillårsmötet.

 • 12 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

I sådant fall skall föreningens arkiv överlämnas till Universitetsbiblioteket i Lund och dess tillgångar i övrigt överföras till Svensk-Polska Samfundet.

 • 13 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till dess att frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3)

Jagellonicas klänning på Skånes årsmöte

Ordförande Janina Ahlgren tackar Victoria Enefors för ett intressant föredrag.
Foto: G. Lindberg.

Ett drygt tjugotal personer var närvarande när Svensk-Polska Föreningen i Skåne söndagen den 17 mars höll årsmöte på Spexarens kvartersgård i Lund.

Årsmötesförhandlingarna var mer långvariga än vanligt eftersom de nya stadgarna, som tagits fram under ledning av Jan Axel Stoltz, skulle avhandlas.

Stadgarna diskuterades och antogs, och bland nyheterna finns punkten att styrelsen ska bestå av ordföranden, åtta ledamöter och två suppleanter som alla väljs på två år.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst fem personer är närvarande och att de är eniga.

För revisionen väljs två revisorer och en suppleant på två år.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den siste mars, rösträtt har de som betalat medlemsavgiften före årsmötet. Se vidare stadgarna >>

Birgitta Börjesson granskar Jagellonica-klänningen med intresse och sakkunskap.
Foto: G. Lindberg.

Efter årsmötet berättade Victoria Enefors om sin Jagellonica-klänning, sydd och pärlbroderad på alla de platser den polska 1500-talsprinsessan Katarina Jagellonica efter avfärden från Vilnius besökte i Sverige och Finland.

Därefter avåts en delikat buffé med lax gravad av Sverker Norén och potatissallad komponerad av Ela Lovén, två av styrelsens kulinariska medlemmar. Till kaffet serverades polska godbitar.

Sist men inte minst avhölls det legendariska lotteriet.

Gunilla Lindberg

Jagellonica på Skåneförenignens årsmöte

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till årsmöte
med bl.a. styrelseval och beslut om stadgeändringar
söndagen den 17 mars 2019 kl 16.00
på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund.

Victoria Enefors föreläser om Katarina Jagellonika i 1560-talets Europa.

Därefter blir det buffé (100 kr).
Vegetariskt alternativ anges i samband med anmälan.
Vin till självkostnadspris.

Lotteri.

VÄLKOMNA!

Anmälan senast den 13 april till

Göte Svensson, tel 040-963346
eller mail: gote.s.svensson@telia.com

Styrelsen

Victoria Enefors gestaltar Katarina Jagellonica.

Foto: G. Lindberg.

Medlemsresa till Katowice (med Pszczyna och Tychy)

 

Följ med Svensk-Polska Föreningen i Stockholm på en ny specialresa med Herodotos. Nu reser vi till Katowice – centralorten i Polens största urbana område, kanske rent av centrum i landets största stad? Vi möter en stad i förvandling, från gamla tiders hårda industristad till dagens moderna, vibrerande kulturcentrum med en av världens bästa konsertsalar! Allteftersom gamla lager koldamm tvättas bort, träder en ljus och fräsch modernistisk stadscenter fram. 
Ciceron på resan är Peter Brandkvist, styrelsemedlem i föreningen. 

♠ 5 – 9 Juni 2019 (onsdag-söndag, 4 nätter) Medlemmar från alla Svensk-Polska föreningar är hjärtligt välkomna!

Tillsammans besöker vi nerlagda gruvor som omvandlats till spännande museer och njuter av grönskan i parken med upprorsmonumentet intill vårt hotell. Här får vi höra historien om blodiga strider om regionen som utkämpades här i början 1920 talet. Mer dramatisk historia från augusti 1939, tar vi del av under besöker radiostationen i Gliwice (ty. Gleiwitz).

En av dagarna åker vi på bussutflykt och besöker också släkten Hochberg von Pless stamgods i Pszczyna (ty. Pless) och dess magnifika palats i klassisk stil, där det sista ägarparet, Hans Heinrich XV von Hochberg och hans maka furstinnan Daisy von Pless, gästades av såväl kejsar Vilhelm II som generalen Erich Ludendorff.

På tillbakavägen besöker vi museet i det furstliga bryggeriet i Tychy (ty. Tichau). Här bryggs en av landets bästa ölsorter – Tyskie. Bryggeriet grundades redan 1629 men fick sitt uppsving på 1860- och 70-talet under ledning av furst Hans Heinrich XI von Hochberg. Tichauer Gold levererades i stora mängder till Wien, Berlin, Hamburg och Leipzig.

Vi avslutar besöket med ölprovning (frivilligt tillval). Under ledning av en cervesario (ölexpert) smakar vi av tre sorter av bryggeriets paradmärke – Ksiażęce („det furstliga”).

Konsertkväll på NOSPR - Polska Radions orkester i Katowice

Packa ner en omgång lite finare kläder. En av kvällarna ska vi nämligen på konsert i nya konsert­huset, öppnad så sent som 2014. Huset uppfördes i ett gammalt industriområde, prydd med bevarad gruvlave. En gång i tiden tillhörde den numera nedlagda kolgruvan Katowice (tyska Ferdinandgrube). Området håller på att omvandlas till en ”kulturzon”, med ett kongresscenter, Muzeum Śląskie och Polska radions symfoniorkesterns (NOSPR) säte.

Byggnaden ritades av Tomasz Konior, en av Polens mest spännande, unga arkitekter. Stora konsertsalens akustik designades av Yasuhisa Toyota, världsledande specialist från japanska, Nagata Acoustics.

Musikkväll i stora konsertsalen

Musiker: NOSPR-orkester, Alexander Gavrylyuk, piano | Dirigent: Michiyoshi Inoue.
Program: Ludwig van Beethoven – VIII Symfoni, Johannes Brahms – I Pianokonsert
Torsdag 6 juni 2019 | kl 19:30
Fullständigt program på NOSRPs webbsida: »nospr.org.pl

Resfakta - medlemsresa till Katowice

Resfakta

Datum: ♠ 5 – 9 Juni 2019 (onsdag-söndag, 4 nätter)
Pris: 2.950 kr per person i dubbelrum.* 
Specialpris för medlemmar i Svensk-polska samfundet: 2.650* 

Anmälan (senast 22 december 2018)
Anmälan direkt till resebyrån, Herodotos resor,  e-post info@herodotos.se,  tel 073 984 33 25 eller personligen i resebutiken, Birger Jarslgatan 71 i Stockholm. Välkommen!

I priset ingår: boende, del i dubbelrum, 3 nätter med frukost på ett trestjärnigt hotell i centrala Katowice, innehållsrikt program, svensktalande reseledare under hela resan. Tillägg: för boende i enkelrum tillkommer ca 1000 kr. Säg till om ni vill dela rum med någon!

I priset ingår inte: resa till och från Katowice från Sverige, transfer, måltider, entréer, ev. spårvagns- eller bussbiljetter. Hör med Herodotos resor om ni vill få hjälp med att boka flygbiljetter: 

Budgetnivå?
För er med stramare budget kan vi ordna enklare boende till lägre pris samt studentrabatter.
Vill ni lyxa till det istället så finns det också bra alternativ i flera prisklasser.
Hör med oss om detaljer!

* Alla priser i SEK. Med reservation för eventuella ändringar av skatter, flyg- och hotellpriser samt valutakurser. För resans genomförande enligt ovanstående uppgifter erfordras minst 16 deltagare.

Medlemsresa till Vilnius 19-22/9 2019

Följ med Svensk-Polska Föreningen i Stockholm på en ny specialresa med Herodotos. Nu reser vi till  Vilnius i Europas mitt, där religioner, språk och kulturer levt sida vid sida genom århundradena. En gång i tiden en av två huvudstäder i det Polsk-Litauiska Samväldet, är Vilnius idag en modern huvudstad i det självständiga Litauen.
Här kan du följa i de stora poeternas fotspår: Adam Mickiewicz, Josef Brodsky och Litauens egen Tomas Venclova. Ströva omkring i gamla staden – den största barockstaden norr om Alperna – med dess rika utbud av caféer och restauranger och oförglömlig stämning av centraleuropeisk nostalgi. 

Reseledare: Arthur Sehn, Herodotos resor, styrelsemedlem i föreningen. 

♠ 5 – 9 Juni 2019 (onsdag-söndag, 4 nätter) Medlemmar från alla Svensk-Polska föreningar är hjärtligt välkomna!

Mars -68 på Skåneföreningens årsmöte

Jan Axel Stoltz berättade om Marsrevolten 1968.
Foto: G. Lindberg.

Söndagen den 15 april avhöll svensk-Polska Föreningen i Skåne ett välbesökt årsmöte.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Jan Axel Stoltz ett intressant föredrag om Marsrevolten i Polen 1968, bakgrund, förlopp och efterbörd.

Sist vidtog den Polen-inspirerade buffén och det traditionsenliga lotteriet.

Styrelsen består idag av
ordförande Janina Ahlgren (vald på 2 år)
ledamöterna Ela Lovén, Sverker Norén och Terho Paulsson (valda på två år) samt
Göte Svensson, Karolina Larsson Fogel, Jan Axel Stoltz och Ingemar Olander som har ett år kvar på sitt mandat.
Suppleanter: Lars-Håkan Larsson (2 år) och Maria Paulsson (1 år).
Revisorer: Bo Bergman och Gunnar Olsson, suppleant Tomas Davy (samtliga på ett år.
Som valberedning fungerar Bo Bergman och Gunilla Lindberg även nästa år.

Gunilla Lindberg