Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne 
Fastställda vid årsmöte 2019-03-17

 • 1 Namn

Föreningens namn är Svensk-Polska Föreningen i Skåne och är en ideell förening med

organisationsnummer 802501-5077.

Som medlem i Svensk-Polska Samfundet utgör föreningen lokalförening av samfundet.

 • 2 Säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Lund.

 • 3 Föreningens ändamål

Svensk-Polska Föreningen i Skåne är en politiskt obunden sammanslutning, som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde sprida upplysning om Polen samt utgöra ett forum för att utveckla relationerna mellan Sverige och Polen, särskilt på de kulturella, humanitära, samhälleliga och regionala områdena.

 • 4 Organ

Föreningens organ är:

1) Årsmötet.

2) Styrelsen och dess arbetsutskott (AU).

3) Revisorer och revisorssuppleant.

 • 5 Medlemskap

Medlem kan den bli, som stöder föreningens ändamål och betalat fastställd årsavgift.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och åtta ledamöter jämte två suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden väljs vid årsmöte för en tid av två år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på sådant sätt, att hälften av dem väljs vid varje årsmöte.

Suppleanter väljs för två år, en vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka tillsammans med ordföranden utgör föreningens arbetsutskott (AU).

Efter att styrelsen valts utser årsmötet inom styrelsen två firmatecknare med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen kan därutöver med sig adjungera lämpliga personer för speciella arbetsuppgifter, som har samband med föreningens verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig, om minst fem av dess ledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

                                                            1 (3)

 • 7 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning har föreningen två revisorer jämte en revisorssuppleant, valda av årsmötet för en tid av två år.

Revisorerna har att till årsmötet framlägga revisionsberättelse samt förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar kalenderår (1 januari – 31 december).

 • 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.

Styrelsen äger rätt att vid behov kalla till extra årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall skickas senast tre veckor före dag för årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har varje medlem, som betalat sin årsavgift.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändringar av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 • 10 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning för årsmötet.
 5. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Styrelsens bokslut för räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om fastställande av bokslut.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Val av ordförande på två år.
 12. Val av fyra styrelseledamöter på två år.
 13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
 14. Utseende av föreningens firmatecknare inom styrelsen.
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, samtliga på två år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 18. Förslag väckta av styrelsen.
 19. Förslag väckta av medlemmar
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande. 2 (3)
 • 11 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till föreningens stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte.

För förändring eller tillägg fordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag om ändring eller tillägg skall vara inlämnat till styrelsen fyra veckor före årsmötet samt bifogas kallelsen tillårsmötet.

 • 12 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

I sådant fall skall föreningens arkiv överlämnas till Universitetsbiblioteket i Lund och dess tillgångar i övrigt överföras till Svensk-Polska Samfundet.

 • 13 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till dess att frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3)

Mars -68 på Skåneföreningens årsmöte

Jan Axel Stoltz berättade om Marsrevolten 1968.
Foto: G. Lindberg.

Söndagen den 15 april avhöll svensk-Polska Föreningen i Skåne ett välbesökt årsmöte.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Jan Axel Stoltz ett intressant föredrag om Marsrevolten i Polen 1968, bakgrund, förlopp och efterbörd.

Sist vidtog den Polen-inspirerade buffén och det traditionsenliga lotteriet.

Styrelsen består idag av
ordförande Janina Ahlgren (vald på 2 år)
ledamöterna Ela Lovén, Sverker Norén och Terho Paulsson (valda på två år) samt
Göte Svensson, Karolina Larsson Fogel, Jan Axel Stoltz och Ingemar Olander som har ett år kvar på sitt mandat.
Suppleanter: Lars-Håkan Larsson (2 år) och Maria Paulsson (1 år).
Revisorer: Bo Bergman och Gunnar Olsson, suppleant Tomas Davy (samtliga på ett år.
Som valberedning fungerar Bo Bergman och Gunilla Lindberg även nästa år.

Gunilla Lindberg

Alice Habsburg på Skånes höstmöte

Ordföranden Janina Ahlgren tackar Terho Paulsson för ett intressant föredrag. Foto: Ela Lovén.

Höstens medlemsmöte för Skåneföreningen ägde rum i Lund söndagen den 26:e november med ett tjugotal medlemmar deltagare.

Ordföranden Janina Ahlgren presenterade två häften från tidigt 50-tal med artiklar och redogörelser för Svensk-Polska Föreningen under åren 1926-1931. Hon visade också ett märke i metall som alla medlemmar erhöll i föreningens begynnelse. Dessa historiska föremål har Lars Håkansson skänkt till föreningens arkiv.

Mötesdeltagarna fick lyssna på Terho Paulssons intressanta föredrag om Alice Habsburgs fascinerande levnadsöde utifrån hennes egen bok Kvinna och partisan, som utkom 1973.

Alice föddes i Stockholm som Alice Ankarcrona. Hon gifte sig med en polsk greve, Ludvig Badeni, och paret bosatte sig på hans slott Busk i östra Polen, nuvarande Ukraina. Efter makens död gifte hon om sig med Karl Albrecht Habsburg, och bosatte sig på Busk, där de aktivt tog del i det polska livet. Barnen uppfostrades som polacker och hade polska som första språk.

Andra världskriget innebar svåra påfrestningar för paret Habsburg, som vägrade gå med något som helst samarbete med den nazistiska ockupationsmakten. I stället engagerade Alice sig i den polska motståndsrörelsen.

Efter kriget konfiskerades slottet Busk av kommunistregimen, och familjen kom till slut utblottad till Sverige. Alice framlevde sina sista år ensam i en spartanskt inredd tvårummare i Saltsjöbaden. Hon avled 1985.

En av deltagarna på medlemsmötet var den tidigare journalisten Gudrun Hyltén Cavallius, som en gång intervjuade Alice. De fann varandra och hade sedan ett fortsatt umgänge. Gudrun berättade bl.a. att Alice i sin lilla tvåa var fullständigt fri från bitterhet över sin nya situation. Hon ansåg att hon hade haft ett rikt liv och var nöjd med det.

Efter det intressanta föredraget stod det framdukat ett smörgårdsbord med polska julrätter.

Under kaffestunden hölls det sedvanliga lotteriet, och en låda med böcker stod framställd där deltagarna kunde ta för sig. Detta skall bli den nya traditionen att vi byter böcker med varandra och kanske kompletterar våra egna samlingar hemma.

Ela Lovén
Sverker Norén

Skåne – arkiv

 

*Här presenterar vi ett urval av samfundets/föreningens artiklar som publicerades på webbsidan sedan 2006. Hela sidan har gjorts om flera gånger, senast våren 2018, flera artiklar har flyttats om och en del har tyvärr hamnat på fel ställe (fel år). Om ni upptäcker något fel, v.g. kontakta föreningens webbansvarig eller sajtens webbredaktör: arthur.sehn@herodotos.se

Skåneföreningen fick ny ordförande

Skåneföreningens årsmöte i april 2017. Foto: Ela Lovén.

Skåneföreningen höll söndagen den 23 april årsmöte i Lund. Ett trettiotal personer deltog i mötet.

Janina Ahlgren, tf ordförande efter Kent Larssons bortgång, talade varmt om Kents insatser för Polen, inte minst alla insamlingar till sjuka och handikappade barn. Den verksamheten höll på långt in på 2000-talet.

Till årsmötesordförande valdes Jan Axel Stoltz som svingade den tillfälliga klubban med fast hand. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Enligt stadgarna väljs hälften av styrelseledamöterna vid ett årsmöte och andra hälften nästa årsmöte.

Årsmötet valde Janina Ahlgren till ordförande, ett fyllnadsval efter Kent Larsson vars mandatperiod inte går ut förrän 2018.

Styrelsen består nu av – förutom Janina Ahlgren – Karolina Larsson Fogel (som gått upp från suppleant till ordinarie ledamot), Ela Lovén, Ingemar Olander, Terho Paulsson, Gabriel Stille, Jan Axel Stoltz och Göte Svensson.

Suppleanter Sverker Norén och Dorota Tubielewicz Mattsson (ny).

Revisorer: Bo Bergman, Lars Håkan Larsson, Thomas Davy (suppleant).

Valberedning: Bo Bergman, Gunilla Lindberg.

Styrelsen fick i uppdrag att göra en översyn av stadgarna. Svensk-Polska Samfundet har nyligen reviderat sina stadgar och det är möjligt att det behöver göras en anpassning i Skåneföreningens stadgar.

Gunilla Lindberg berättar om prinsessan Anna Vasas liv i Sverige och Polen. Foto: Ela Lovén.

Efter årsmötet kåserade Gunilla Lindberg om den svensk-polska prinsessan Anna Vasa, som trots sin politiska betydelse glömts bort i historiens dunkel.

Den polska buffén efter årsmötet var tilltalande på alla sätt.
Foto: Bo Bergman.

Efter årsmötet serverades en vacker polsk buffé och därefter vidtog lotteriet, som vanligt eminent regisserat av Sverker Norén och inhopparen Kristina Mårtensson.

Polens poler

Ted Bergdahl kåserar om resor och intervjuer i Polen.
Foto: Gunilla Lindberg.

Söndagen den 27 november höll Skåneföreningen medlemsmöte på Östra Torn i Lund. Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet.

Dagens gäst var Ted Bergdahl, bland annat redaktör för PolenPodden och lärare vid skandinaviska institutionen i Warszawa. Ted berättade om sitt Polen med betoning på landets olika poler, och levererade muntra episoder från många års intervjuande.

Efter Teds föredrag läste Bo Bergman en text från Gastronomisk kalender 1971, där författaren Svante Foerster under rubriken Socialistens matglädje berättade om sin tid i Warszawa.

Efter den polska buffén vidtog som vanligt lotteriet, skickligt administrerat av Sverker Norén.

Gunilla Lindberg

Fler bilder:

Bland åhörarna syns t.v. Arne, Ela och Mia Lovén, till vänster Karolina Larsson Vogel, Göte Svensson, Kent Larsson, Maria Płoszewska-Paulsson och Gunnel Arbin.
Foto: Gunilla Lindberg

Bo Bergman talar om Svante Foersters Warszawa.
Foto: Ela Lovén.