Kulturnatten 12 september!

Hösten är kommen och det är dags för Kulturnatten.
Som vanligt medverkar Svensk‑Polska Föreningen.

Kl 15:00-15:20
Polonäs framför Resecentrum
(Utanför entrésidan, mot Kungsgatan)
Uppvisning i elegant polonäsdans – med möjlighet för
alla att prova på efter uppvisningen
Under ledning av Joanna Backman, Studio Pivot

 

Kl 16:00-17:00 
Kraków – legender, halvsanningar och sanningar

Föredrag och musik i Katedralkaféet
(bredvid Domkyrkan)
Föreningens ordförande Peter Eklund skroderar vidare om äventyrligheter i den polsk-svenska historien.
Radovan Hudecek, bl.a. verksam vid Institutionen för musik­veten­skap vid Uppsala universitet, underhåller
med musik för piano av bl.a. Frédéric/Fryderyk Chopin

 

Kl 18:15-18:35 

Polonäs på Drabanten, Bangårdsgatan 13
Uppvisning i elegant polonäsdans – med möjlighet för
alla att prova på efter uppvisningen
Under ledning av Joanna Backman, Studio Pivot

 

Samtliga arrangemang med fri entré 

Välkomna! Svensk-Polska föreningen i Uppsala

2015 – Ambassadör Wieslaw Tarkas besök i Uppsala

Wieslaw Tarka

Ambassadör Wieslaw Tarkas besök i Uppsala

Svensk Polska föreningen i Uppsala hade måndagen den 11 maj den stora förmånen att gästas av den nye ambassadören Wieslaw Tarka. Då kvällen sammanföll med det polska valet, kom ambassadörens tema för dagen att vara en resumé över det polska politiska landskapet.

I Polen sker presidentvalet i två omgångar om ingen av kandidaterna lyckas erövra egen majoritet redan i första omgången. I skrivande stund visar de preliminära resultaten att de två kandidaterna som går vidare till en andra valomgång är nuvarande president och till lika medborgarplattformens kandidat Bronislaw Komorowski (PO) och lag och rättvisas Andrzej Duda (PiS). Även om polackerna senare i höst går till ett parlamentsval, berättar ambassadör Wieslaw Tarka att det finns en anledning att begrunda det preliminära valresultatet.

För att kandidera till presidentämbetet i Polen krävs det att varje enskild kandidat har åtminstone 500 000 underskrifter. Då all annan finansiering av politiska partier än den som proportioneras ut från statskassan till de största partierna är förbjuden har många upplevt den rådande maktbalansen som konsoliderad. En av kritikerna till den nuvarande maktreproduktionen var den i tredje hand framröstade rockartisten Pawel Kukisz. En drivande fråga för Kukisz har varit en omdaning av det politiska valsystemet till ett som mer efterliknar det engelska. Valmannakretsar skulle enligt Kukisz vara ett sätt att decentralisera de demokratiska processerna. Det tycks som att Kukisz erövrade de ungas röster samt deras som upplever vissa förändringar likt höjningen av pensionsåldern till 67 år med stor skepsis. Det råder dock vissa tveksamheter kring det övriga elektoratet bakom Kukisz. Vad ambassadören tror är att den av de två kandidater som nu går vidare till en andra valomgång som lyckas först identifiera och senare erövra Kukisz elektorat också kommer att bli Polens kommande president.
Ambassadör Tarka beskrev också likheterna och skillnaderna mellan de båda kandidaterna och det polska politiska landskapet. I Polen finns det inget tydligt vänsteralternativ. De största partierna står antingen i mitten eller åt höger. Denna beskrivning gör sig i allra högsta grad gällande de två största partierna PO och PiS. Egentligen så är skillnaderna mellan partierna marginella enligt ambassadören. Båda partierna har sina rötter i solidaritetsrörelsen och har överlappande syn i de stora frågorna rörande privatisering, EU och Nato. Partierna har allt från en neutral till mycket positiv syn på kyrkans ställning i det polska samhället.

Skillnaden inträder då främst i mindre frågor och frågor som av hävd har en förankring i enskilda delar av det polska elektoratet. Komorowski beskrivs företräda en något hårdare linje gentemot Ryssland och har en uttalad ambition att stärka det polska försvaret. I Dudas parti finns det en vilja att säkra Polens gränser och skepsis mot vad som egentligen skedde vid Smolensk katastrofen. Båda kandidaterna beskriver sig själva som katoliker, även om ambassadören anser att Duda i det avseendet är mer i linje med en socialkonservativ politik. Som ett exempel nämns de båda kandidaternas skilda syn när det kommer till frågor rörande in vitro eller konstbefruktning som det också heter. Om Komorowski finner sitt stöd i västra Polen, de större städerna och akademikerna har Duda sitt stöd i östra Polen och på landsbyggden.

Den som slutligen får leda landet tar vid rodret över en starkt växande ekonomi. Bland de siffror som illustrerar Polens starka utveckling sedan kommunismens fall återger ambassadören hur Polen i ekonomiskt avseende har gått från att ligga i linje med Ukraina vid järnridåns fall till att bli sju gånger rikare än sitt östra grannland. Under samma period har Polen månad för månad haft en med Europeiska mått mätt ojämförbar ekonomisk utveckling med positivt resultat månad för månad de senaste 25 åren. En stor del av detta tillskriver ambassadören den polska arbetsmoralen. Polen har sedan inträdet i EU gått från att liga på 48% av EU genomsnittet av BNP, till att nu ligga på 70% av densamma. Polens tillväxt för i år beräknas skrivas upp från 3,2 till 4 procentenheter. Exporten har ökat med 100% de senaste fyra åren. Fortsätter utvecklingen i den här takten kommer Polen snart att vara i behov av arbetskraftsinvandring. En bidragande orsak till detta är också att Polen har dränerats på mycken arbetskraft, inte minst till sin alltjämt rikare granne i väst. Två miljoner polacker har gett sig ut i övriga Europa och utmaningen står i att bibehålla inte bara demografin, men även dess spridning samt den höga arbetsmoralen inom denna. Många unga som saknar andra jämförelsepunkter än de som möter dem i länder som inte har haft den startsträckan som Polen har haft, upplever en otålighet som den tillträdande presidenten kommer behöva hantera.

Adam Sabir

Årsmöte 2015 i Uppsala

Svensk-Polska Föreningen i Uppsala inbjuder till årsmöte 2015

Torsdagen den 19 mars kl 18.30
Träffpunkten Storgatan 11, Uppsala

18:30 Mingelstart med förfriskningar och tilltugg
19:00 Årsmöte enligt bifogad dagordning
19:30 Professor Christer Åsberg berättar om Marika Stiernstedt,
Uppsalaförfattare med polska rötter och en av initiativtagarna till Svensk‑Polska Samfundet

Marika Stiernstedt Christer

Christer Åsberg är litteraturvetare och bibelöversättare.

Inför årsmötet vill vi påminna om medlemsavgiften:
200 kr för familj och 150 kr för enskild medlem.
Pg 44 45 83‑9

Kl 20:30 Avrundning

Välkomna!
Styrelsen

Det började i Polen…

25 years of freedom

 

Seminarium och utställning till minne av 25 års jubileet av Polens frigörelse

Tisdagen den 7:e oktober ägde ett seminarium till minne av 1989 års revolution rum på Blåsenhus, en filial till Uppsala universitet. De inbjudna gästerna och talarna var i tur och ordning den polske utrikespolitiske analytikern Eugeniusz Smolar, den fd. tjeckiske politikern Martin Palouš samt den fd slovakiske parlamentsledamoten František Šebej medan samtalen modererades av tidigare landshövding och polska honorärkonsulen Ann-Cathrine Haglund. Den enda besvikelsen för dagen var nog att uppslutningen kunde ha varit betydligt tätare än vad den visade sig vara. Samtidigt återspeglar detta faktum ganska väl ett av de teman som vidrördes under seminariet.

Ordförande för Svensk-Polska samfundet Peter Eklund ställde en rad högst relevanta frågor vid frågesessionen rörande det intresse och den uppslutning som finns i respektive talares land, framför allt från ungdomens sida rörande utrikespolitiska frågor och den egna historien. Talarna var överens om att intresset bland ungdomen hade dalat. Eugeniusz Smolar tillade att delförklaringen till detta kan finnas i utvecklingen från kommunistårens begränsade valmöjligheter till det plötsliga spektrum av alternativ och möjligheter som numer konkurrerar om det politiska intresset. Herr Smolar hade själv upplevt denna tilltagande konkurrans om intresse på den minskade efterfrågan av relevanta historieböcker han varit med att giva ut.

Martin Palouš tillade ändock att det är viktigt att komma ihåg att ungdomen alltjämt behöver nås av material och böcker som medvetandegör dem om de historiska händelseförloppen. I det vakuum som annars riskerar att uppstå, kan annat material och historierevisioner snarligen ta plats och anammas av den generation som inte själv har varit med om det sena 1900-talets omvälvande hänselser. I ett sådant läge, menade František Šebej är risken överväldigande att den generation som följer den som sökte sig ifrån Sovjet i en högre utsträckning närmar sig ett Ryssland som beskriver Sovjets sammanbrott som av ondo. Samtidens utveckling tyder också på att det är den motsatta sidan från det vänsterorienterade intellektuella skikt som en gång i tiden stödde Sovjet som numer tar parti för Ryssland.

Herr Smolar menade att det därför av strategisk betydelse var viktigt att fortsätta demokratiseringsprocessen. Han menade att det endast var genom att slå undan grogrunden för ett socialt missnöje bland de olika nationernas minoriteter som man kunde förhindra att Ryssland utnyttjade detta till att splittra och försvaga Europa. Det var också genom det polska exemplet av distributiv makt, där de olika regionerna i de skilda länderna själva i större utsträckning kunde bestämma över skattemedel som regionalt missnöje kunde avstyras.

Seminariet bjöd dock på mer än samtidsanalyser och framtidsutsikter. Talarna inledde diskussionen genom att var och en under 15 minuter presenterade de erfarenheter och perspektiv på kullkastandet av kommunismen som de bär med sig från sina respektive länder. Eugeniusz Smolar talade om hur den polska erfarenheten var präglad av det ”mirakulösa” och strategiska. Hur gång på gång öppningar i de olika händelseförloppen ledde till det oväntade. Det tilltagande organisatoriska motståndet hade till en början i ljuset av sovjetisk truppnärvaro och warszawa-pakten ingen aning om att det skulle få det inflytande och det utslag som sedemera omskrivs i historien. Den rad av samverkande händelseförlopp med Johannes Paulus II, den strategiska skickligheten bland de involverade, reformationsförsöken av Gorbatjov samt via mutor nyvunna politiska allianser var alla element i den revolution Smolar kallade för det ”polska miraklet.”

Martin Palouš beskrev den tjeckiska erfarenheten utifrån en mer filosofisk betraktelse. På den självställda frågan om vad en revolution är för något var det självyttrade svaret ”en diskontinuitet i tid”. Fokus lades också vid om det var möjligt och i sådana fall vad man kunde lära sig av det Palouš beskriver ha varit en revolution? František Šebej beskrev däremot i sitt öppningsanförande den slovakiska upplevelsen som en blandad kompott där resningen till en början var betingad av katolska sentiment, men där efterdaningarna har karaktäriserats av en känsla av skuld och skam över att vara den generation som gick miste om chansen att bli ”hjältar”. Seminariet var väldigt uppskattat av de närvarande och de föredragande höll en hög nivå på sina kommentarer och analyser.

Händelserna till minne avrundades kvällen genom en invigning av utställningen From Solidarity to the Round Table på Fredens Hus, Uppsala Slott. Utställningen öppnades av Ann-Cathrine Haglund, Eugeniusz Smolar och chargé d’affaires Jacek Sladewski och följdes i tur och ordning av en presentationsrunda och mingel.

Adam Sabir

 

Arrangörer:

Fredens hus SvP Polens ambassad

Musik och Matematik

Per Enflo
Hej, Polenvän!

Polska Ambassaden och Svensk-Polska Föreningen i Uppsala
hälsar dig och en vän välkommen till en kväll med

Musik och Matematik

Torsdagen den 9 okt kl. 19-20
Tempelriddarsalen, Bangårdsgatan 13 i Uppsala

Den polske matematikern Stanislaw Mazur ställde ett problem som förblev olöst i över 30 år. Den som till sist lyckades lösa problemet var ingen mindre än den svenska matematikprofessorn och konsertpianisten Per Enflo.

Kom och lyssna till ett samtal där han berättar mer om Mazur, den ovanliga belöningen han fick samt matematikens betydelse för honom som pianist. Under kvällen får vi även lyssna när Per Enflo framför sina favoritstycken av Chopin. Vi kommer också att bjuda på något gott.

Varmt välkommen!

Det finns endast ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
O.s.a. senast den 7 oktober till klementyna.mateja@msz.gov.pl

Ni är också välkomna till invigningen av den matematiska skulpturen Sierpinskis träd kl. 18.45 i korsningen Bangårdsgatan – Stadshusgatan.