Verksamhetsberättelse – 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2009-01-01—2009-12-31

 

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

 

Antal medlemmar var vid årets slut 51 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

 

VERKSAMHET

 

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer

På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad och en vecka in i januari med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar. Utställningen med affischer visades sedan i Olofström på biblioteket under tre veckor i februari och rönte likaledes stor uppskattning.

 

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Dorota Tubielewicz-Mattsson, som föreläste under rubriken ”De svenska och polska kulturkoderna – skillnader och likheter”.

Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Ett inramat verk av Jerzy Dmitruk liksom ett par bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

 

Östersjöfestivalen

En medlemsträff ägde rum under Östersjöfestivalen i mitten av juli i kulturkvarteren, där ett par stånd med polska regionala maträtter hade ställts upp. Ett tiotal medlemmar samlades, träffades och fick pröva på både soppa, korvar, piroger och äppelknyten. Vår medlem Emilia Mattsson visade samtidigt en miniutställning med sina målningar.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade dessutom polskt deltagande i form av orkester och sånggrupp. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork

Föreningen deltog genom sekreteraren i förberedelser och deltagande i Malborks medeltida festival i juli månad. Stånd med regionala smårätter från Blekinge kunde provsmakas och typiska souvenirer med anknytning till Sölvesborg visades upp liksom mindre smycken. Träff med samtliga deltagande vänorter ingick i besöket, som i sin helhet var mycket lyckat.

 

Svensk-Polsk Bulletin

Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och ökad kunskap till medlemmarna. Föreningen har utformat och sponsrat annonser för Sölvesborgs och Malborks kommuner.

 

Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golembek för hjälp med tranporten till Sverige.

 

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör. Nytt utseende på hemsidan har skapats och nya mailadresser till lokalföreningarna har ordnats.

 

 

Polska generalkonsulatet och ambassaden

Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö. I samband firandet av Polens konstitution i maj delades Samfundets kulturpris ut till Bulletinens redaktör Gunilla Lindberg. Utdelare och presentatör av priset var Blekingeföreningens ordförande tillika vice ordförande i Samfundet.

 

Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

 

 

Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line, polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2010

Karin Maltestam

Jan Maltestam

Mats Olsson

Folke Frömmert

Lennart Sandberg

 

 

 

Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen Blekinge

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge har haft sitt årsmöte på Scandic i Karlshamn. Mötet inleddes med en föreläsning för allmänheten om ”Den svenska och polska kulturkoden” av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson från Lund. Ett tjugotal personer lyssnade med intresse på de förklaringar till skillnader och likheter mellan de båda grannfolken, som presenterades ur ett historiskt perspektiv.
Karin Maltestam omvaldes till ordförande liksom ledamöterna Mats Olsson och Folke Frömmert. Kvar i styrelsen är Jan Maltestam och Lennart Sandberg. Suppleanter är Leif Håkansson, Walter Mattsson med Emilia Mattsson som ny suppleant. Till ny revisor valdes Åke Tärntoft och till ny revisorssuppleant Gunnel Håkansson.

Därefter bjöd medlemmen Ville Magnusson på den polska traditionen att dela ett stort bröd och smaksätta med salt från saltgruvan Wieliczka – ett inslag som uppskattades av medlemmarna liksom hans improviserade fågeldrillar på en vackert rödmålad polsk lergök. Ett grafiskt blad av den polske konstnären Jerzy Dmitruk och två böcker av polska författare lottades ut.

Kvällen avslutades med gemensam samvaro kring borden och utbyte om polska och svenska traditioner och vanor.

Karin Maltestam
Ordförande

 

Ville Magnusson bjuder på polskt bröd och salt vid årsmötet

 

 

Föredrag hölls av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson, här tillsammans med Blekingeordföranden Karin Maltestam

 

Lille-Mor Westerlund var glad vinnare  vid utlottningen

 

Vice ordförande , tidigare kommunalrådet i Karlshamn,  Mats Olssonunderhöll sig vid bordet med föredragshållaren

 

 

Östersjöfestivalen i Karlshamn
Som vanligt blev det stort polskt deltagande med polsk orkester och dirigent och polskt deltagande i Baltic Song Contest. Producent för Song Contest var som vanligt välkände Krzysztof Szewczyk från Warszawa. Sedan blev det också regional mat i Kulturkvarteren och där blir Polen åter rikt representerad. Vi fick både provsmaka och köpa polska regionala maträtter och bakverk

Föreningens ordförande Karin Maltestam hjälpte till på kansliet samt var juryordfröande i den internationella juryn för Baltic Song Contest. Polska Institutet gick in som sponsor för Östersjöfestivalen.

Smakprov av polska specialiteter på matfestivalen. Foto: Karin Maltestam

 

Producenten för Baltic Song Contest Krzysztof Szewczyk. Foto: Karin Maltestam

 

Gotland – 2009

Utställning i Visby
Polens långa väg till självständighet

Polens generalkonsul i Malmö, Jaroslaw Lasinski, har tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards invigt utställningen på Almedalens bibliotek som ägde rum i september och oktober 2009. Inbjudna gäster och medlemmar i Svensk-Polska Föreningen på Gotland deltog och kunde bevittna när de båda tillsammans klippte ett röd-vitt band till musik av Chopin.

Den 11 november är det 91 år sedan Polen efter 123 år åter blev en självständig nation. För att lära och informera om denna långa väg har polska staten producerat en utställning som skildrar kampen för självständighet. Utställningen vänder sig till alla men är gjord för att också passa barn- och skolungdomar.

I sitt anförande uttryckte Lilian Edwards bland annat en förhoppning om att Sverige och Polen, nu båda medlemmar i EU, med sina historiska erfarenheter ska få möjlighet att lära känna varandra bättre, att det ska byggas broar mellan Gotland och Polen samt att förståelsen mellan de båda kulturerna ska öka.

Generalkonsul Lasinski hade tidigare på dagen lagt en krans vi de polska krigsgravarna på Lärbro kyrkogård samt träffat och haft diskussioner med kommunalråden Lena Celion, Gustaf Hoffstedt och Björn Jansson.
Bland övriga som deltog fanns också Lilian Edwards, Hans Klintbom och tf landshövdingen Anders Granath. Från Svensk-Polska Föreningen deltog Maciej Onoszko och Zbigniew Jakubowski. Bilder från invigningen kan man se på: http://svensk-polska.spaces.live.com/
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=5560923

Årsmötet Visby, mars 2009

Årsmöte 2009

Årsmöte i Visby, mars 2009.
Inbjudan till årsmöte
med Svensk-Polska Föreningen på Gotland

Tema: Bygga broar mellan Gotland och Polen
Tid: Lördag, 21 mars 2009 kl. 19.00
Plats: Katolska Kyrkans församlingshem S:t Hansgatan 60, Visby

Program:
1. Årsmöte
2. ca. 19.30 Succéfilmen ”Karol – mannen som blev påve”
Italiensk film som visar polsk historia under 1:a och 2:a Världskrigen dvs. under fascismen och sedan under kommunismen.
3. Frågestund med kaffe med tilltugg

Du som har ett intresse för Polen och vill vara med och bygga kulturella, ekonomiska och politiska ”broar” mellan oss gotlänningar och polacker är välkommen i föreningen och denna fantastiska dag.

 

Östersjöfestivalen i Kalrshamn

Ostersjofestivalen

Östersjöfestivalen i Karlshamn 18-21 juli
Blekingeföreningen inbjuder till medlemsträff i kulturkvarteren i Karlshamn.
Tid: Lördagen den 21 juli kl 12.00 (under Östersjöfestivalen).
Plats: Kulturkvarteren vid Mieån, Karlshamn.
Vi bjuder på polska specialiteter från Masurien och Pommern; polsk korv, surdegsbröd, ost, nässelpannkakor, raggmunkar mm.

Välkomna!

Årsmöte 2010

Årsmöte 2010

Protokoll fört vid årsmöte 2010 i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge.

 

Tid: Måndagen den 22 mars 2010 kl 18.30 – 20.30

Plats: Hotell Scandic, Karlshamn

Närvarande: Ett 25-tal medlemmar

 

Ordföranden hälsade närvarande medlemmar hjärtligt välkomna och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona.

Därefter vidtog årsmötet. Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

 

§ 1 Ordföranden Karin Maltestam förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Karin Maltestam och till sekreterare Jan Maltestam.

 

§ 3 Till justerare valdes Emilia Mattsson.

 

§ 4 Årsmötet konstaterade att årsmötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 5 Dagordningen fastställdes

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp, kommenterades och lades med godkännande till handlingarna. Samtliga aktiviteter har genomförts med gott resultat. Aktiviteten i föreningen har varit god. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och kommenterades av kassören.

 

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Tärntoft. .

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

§ 9 Till ordförande för 2010 och fram till nästa årsmöte omvaldes Karin Maltestam.

 

§ 10 Val företogs enligt följande :

a) styrelseledamöter: omval av Lennart Sandberg och Jan Maltestam på två år

b) suppleanter: omval av Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson på ett år

c) revisor: omval av Åke Tärntoft på ett år

d) revisorssuppleant : omval av Gunnel Håkansson på ett år

 

§ 11 Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad 150 kr/år för ordinarie medlem och 50 kr/familjemedlem. För företag och institutioner är avgiften också oförändrad 350 kronor/år.

 

§ 12 Övriga frågor

Ordförande informerade om årets verksamheter. Under Östersjöfestivalen blir det medlemsträff i kulturkvarteren vid de polska matstånden. Invigningskonserten med musik av polsk symfoniorkester samt fyra operasolister från Warszawa rekommenderades.

Den 3 november blir det Chopinafton i Sölvesborgs Församlingshem. Förutom konsert med presentation av Chopin och hans liv blir det polska typiska smårätter.

Föredrag om Karl X Gustav kan bli aktuellt i september.

Förslag och idéer till aktiviteter och programpunkter samt artiklar till Bulletinen mottas gärna av ordföranden.

Ett femtontal medlemmar gör en Krakowresa i slutet av april. Om intresse finns kommer ytterligare resor att anordnas nästa år.

Stena Line ger 10% rabatt på ordinarie utbud till medlemmarna.

 

§ 13 Svensk-Polska Samfundets jubileumsskrift, skriven av Tor Johanson, presenterades och kommenterades av ordföranden. Bertil Boos ”Sången om Warszawa” spelades upp, varefter samtliga närvarande medlemmar fick sitt exemplar, som mottogs med stort intresse.

 

§ 14 Avslutning

Mats Olsson framförde ett varmt tack till ordförande och sekreteraren för väl utfört arbete med stort engagemang i föreningen och ordförande avslutade därefter årsmötet.

 

Sedvanlig utlottning genomfördes därefter. Ett grafiskt blad av Jerzy Dmitruk lottades ut liksom två böcker.

 

Kvällens föreläsare, rektor Agrita Martinsone, berättade engagerat och med stor personlighet under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar? Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

 

Kvällen avslutades med en subventionerad och välsmakande supé, under vilken alla deltagare diskuterade sitt Polenintresse och kvällens föredrag om våra resp ryggsäckar och hur vi använder dem.

 

Sölvesborg den 23 mas 2010

 

Vid protokollet
Jan Maltestam
sekreterare

Justeras:
Emilia Mattsson

Årsmöte i Göteborgsföreningen 2009

Årsmöte i Göteborgsföreningen
Den återuppståndna Göteborgsföreningen har under framförallt Hans Göran Tommilas och Piotr Kiszkiels ledning sakta men säkert byggt upp en stark och engagerad kader. Föreningens nätverk  omfattar nu cirka 40 personer. Av dessa kan omkring hälften bedömas som aktiva. Under 2008 genomförde man exempelvis tre filmvisningar med ett stort antal besökare. I föreningslokalen på Polska Katolikers Förening i Göteborg visades bl.a. den kritikerrosade ”Mjölkbaren” liksom senare ”Det förlovade landet” av Andrzej Wajda. På biografen Capitol visade man under Göteborgs Filmfestival ”Pora Umierac”-”Time to die”med den 90-åriga skådespelelerskan Danuta Szaflarska i huvudrollen. Föreningen medverkade också till att utställningen om Marshändelserna 1968 i Polen visades på Emigranternas Hus i november. Såväl Republiken Polens ambassadör Michal Czyz som dess generalkonsul Jaroslaw Lasinski hedrade öppnandet med sin närvaro.

Föreningen medverkade också i en debatt på samma plats under temat ”Antisemitismen i Polen då- Den heta debatten nu. Vad hände i Polen mars 1968?” Debatten ägde rum mellan Grzegorz Brzozowski, Adam Cwejman, Abigail Liebman, Henryk Rubinstein, Jerzy Sarnecki och Meteusz Werner med Samfundets tidigare ordförande, Polenkännaren Mika Larsson som moderator.

Årsmötet, den återupprättade föreningens tredje i ordningen, var välbesökt. Styrelsen omvaldes vilket innebär att Hans Göran Tommila fortsätter som ordförande, Johan Brax som sekreterare och Joakim Swärd som kassör. I stället för Hans-Olle Frummerin som numera verkar i Stockholm valdes Paul Rudny. Tor Johanson är revisor och även ledamot i valberedningen tillsammans med Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko.

Efter årsmötet visades Andrzej Wajdas mästerverk Aska och diamanter.

Litet senare under våren kommer den tidigare aviserade medlemsresan till Warszawa att arrangeras.

Det gångna verksamhetsåret har givit ytterligare ett bevis på framskridandet i Göteborg. Föreningen önskas all lycka till. Det är mycket glädjande med denna aktivitet.

Tor Johanson

Besök i Gdanskområdet

Högbyskolans personal genomförde en resa till Gdansk område i oktober 2009 med bidrag av ordföranden på Gotland Maciej Onoszko. Då har man studerat bl.a. Kasjubien. Kasjuber bor omkring Gdansk med sitt eget språk och kultur. Mer info finns på: http://polenresa.blogg.se/ Sidan är spärrad för andra så logga in på: användarnamnet hogby och lösenordet hogbyskolan

(more…)