Ordförande: Maciej Onoszko 
Stora Väller 410
622 54 Romakloster
e-post:  gotland@svensk-polska.se

Kassör: Zbigniew Jakubowski 

Ledamot: Tommy Asplund

Ledamot: Solveig Artsman 
Ledamot: Hardy Pettersson
Ledamot: Stefan Wramner
Ledamot: Katarzyna Malachowska