Snillrik professor präglade årsmötet

SOL, Lund den 27 mars 09
– Om femtio år – vem av oss som lever nu kommer man att berätta om då, undrade Skåneföreningens ordförande Kent Larsson, när han avtackade årsmötets gästtalare Terho Paulsson. Föredraget handlade om den snillrike och djupt originelle Sigurd Agrell, som för drygt hundra år sedan blev Lunds Universitets förste professor i slaviska språk.

Själva årsmötet förlöpte enligt ritningarna. Tre nya ledamöter, Terho Paulsson, Susanne Salomonsson och Gabriel Stille, ersätter avgående Bo Bergman, Tor Johanson och Gunilla Lindberg.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kent informerade om att Samfundets Kulturpris tilldelats Bulletinredaktören Gunilla Lindberg.

Buffén avåts som vanligt under muntert glam, och Ingemar Olander sålde lotter – behållningen går till Bulletinens fortlevnad. Kristina Mårtensson och Susanne Salomonsson ledde allsången – för dagen mest svenska visor. Gunilla Lindberg 

 


Snillrik och originell – Terho Paulsson talar om Sigurd Agrell, Lunds förste professor i slaviska språk.
Foto: Göte Svensson 

 


Kent Larsson avtackar Gunilla Lindberg och Bo Bergman som lämnade styrelsen.
Foto: Göte Svensson

 


Sigge Fedyk och Kjell Nilsson har trevligt tillsammans. Till höger Anna Wingren, i bakgrunden Ingemar Olander med lottringen.
Foto: Göte Svensson

 

 

Den nya styrelsen ser ut på följande sätt:

Ordförande: Kent Larsson.
Ledamöter: Janina Ahlgren, Ingemar Olander, Terho Paulsson, Susanne Salomonsson, Göte Svensson, Gabriel Stille och Jan Axel Stoltz. Jan Axel blir också föreningens representant i Samfundets styrelse.
Suppleanter: Kristina Mårtensson och Sverker Norén.
Revisorer: Kjell Magnusson och Martin Philip
Revisorssuppleant: Robert Bäckwall
Valberedning: Kristina Sundqvist (sammankallande) och Tomas Eriksson.

 

Tidigare verksamhet i Skåne 

Verksamhetsberättelse 2008

Svensk-Polska Föreningen i Skåne har 114 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 150 kr för ordinarie medlem, 50 kr per familjemedlem därutöver, studerande 50 kr och företag 1000 kr.

Föreningen har under året haft två medlemsmöten, båda på Språk- och Litteraturcentrum i Lund. Årsmötet ägde rum den 28 mars 2008, ett trettiotal medlemmar deltog.

Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Kent Larsson (ordförande), Gunilla Lindberg (vice ordf), Ingemar Olander (vice sekreterare) och Göte Svensson, alla valda t.o.m. 2008.
Tor Johanson (sekreterare), Janina Ahlgren, Bo Bergman, Jan Axel Stoltz, omvalda t.o.m. 2009.
Kristina Mårtensson och Sverker Norén (suppleanter, valda t.o.m. 2010).
Revisorer: Kjell Magnusson och Martin Philip, suppleanter: Thomas Davy och Robert Bäckwall.
Valberedning: Lars Håkan Larsson och Kristina Sundqvist – alla valda för 2008.

Efter årsmötesförhandlingarna talade Jan Axel Stoltz om Polen före och efter regeringsskiftet hösten 2007. Supén hade lagats av Bo Bergman med bistånd av Sverker Norén. Ett lotteri har upprättats för att dra in pengar till Bulletinens porto. Lotterna såldes av Kristina Mårtensson och Ingemar Olander. Vinsterna var skänkta av medlemmar, och hela nettot har satts in på föreningens konto inför nästa nummer av Bulletinen.

På höstens medlemsmöte den 7 november framträdde Sigge Fedyk, svensktalande guide, skribent i Bulletinen och föreningens ende medlem i Wroclaw. Han gjorde en historisk exposé över relationerna mellan Polen och Sverige från medeltiden fram till idag. Därefter framförde Kristina och Ellen Mårtensson svenska och polska visor till gitarr och fiol. Ingemar Olander sålde lotter för att få hjälp till portokostnaderna för medlemstidningen Svensk-Polsk Bulletin. Vinsterna hade skänkts av medlemmar.
Styrelsen har under året hållit tre styrelsemöten.

Föreningen har liksom tidigare år sålt julkort som tillverkats av barnen och nunnorna på barnhemmet i Wierzbice. Försäljningssumman har oavkortat gått till barnhemmet. Pengarna skulle ha överlämnats under de svenska kulturdagarna i Wroclaw i mars, men eftersom de inföll i stilla veckan ville nunnorna helst inte ha besök just då. Överlämningen kommer att skötas av vår medlem i Wroclaw, Sigge Fedyk.

Vi har under året haft kontakt med vår systerförening i Wroclaw, Towarzystwo Polsko-Szwedzkie, som fyller 40 år under 2009. Gunilla Lindberg och Bo Bergman deltog som föreläsare under de svenska kulturdagar som arrangerades av Towarzystwo Polsko-Szwedzkie i Wroclaw och Dolny Slask.

Samfundets medlemstidning Svensk-Polsk Bulletin, som produceras i Skåne, har utkommit med ett höst- och ett vårnummer.
Föreningens representant i Svensk-Polska Samfundets styrelse har varit Tor Johanson.

Lund den 27 mars 2009
För styrelsen
Kent Larsson
ordförande

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!