Samfundets ordförande Hans Bjernby ser tillbaka på 80 års verksamhet
(Infördes i Svensk-Polsk Bulletin 1/2006)

När Svensk-Polska Samfundet bildades 1926 hade Polen bara upplevt några få år som självständig nation. Andra världskriget drabbade polackerna hårt, men det svenska intresset för grannlandets kultur har hela tiden hållits levande. I och med 90-talet har landet stadigt gått framåt.

1926 bildades också en broderorganisation i Polen och båda samfunden har haft som sin ledstjärna att utveckla relationerna mellan länderna.

Vårt Samfund fyller 80 år i år, en ansenlig ålder även för en förening. Under dessa åtta decennier har mycket hänt i världen, i Sverige och i synnerhet i Polen. Det skulle ta lång tid att gå in på alla händelser som utgjort bakgrund för våra länders respektive utveckling. Jag begränsar mig därför till en mer allmän betraktelse och i övrigt hänvisar till en kommande minnesbok över Samfundets och dess föreningars verksamhet under de gångna 80 åren. Minnesboken planeras utkomma under hösten för att också kunna ta med något från jubileumsårets verksamhet.

Starkt intresse för kulturutbyte
År 1926 bildades den Svensk-Polska föreningen, sedermera Samfundet, i ett läge då Polen endast upplevt några år som självständig nation och fortsatt befann sig i sökande efter sina nya former. Tankarna hade funnits tidigare men först efter första världskrigets slut gavs de reella möjligheterna att skapa en ny organisation med huvudsyfte att stärka och utveckla de kulturella förbindelserna mellan de två länderna. Även Sverige var vid den tiden politiskt och ekonomiskt instabilt, men intresset för Polens kultur var mycket levande.
Båda länderna har sedan dess gått olika vägar med högst växlande öden. För Polens del betydligt mer dramatiska för att inte säga ödesdigra. De nu aktuella 80 åren inleddes med den ljusa mellankrigstiden som dock förbyttes i de mörka tiderna under andra världskriget och ofriheten och förtrycket under lång tid därefter. Först med 90-talets nyvunna frihet har Polen tillåtits vandra fram i den europeiska gemenskapen, ständigt växande i social och ekonomisk styrka.

Ledstjärna i Sverige och Polen
Det bör nämnas att en broderorganisation i Polen bildades samtidigt 1926. Båda organisationerna finns alltså kvar idag, vilket säger en hel del om hållfastheten i de idéer och värden som föreningarna utgår ifrån i sin verksamhet. Under alla dessa tiders skiftningar har således vårt Samfund med sina föreningar, liksom sina polska motsvarigheter, hållit en rak kurs och som ledstjärna för sitt arbete haft en strävan att utveckla och stärka relationerna mellan våra länder. Det har bl a inneburit betydande svenska humanitära insatser, i synnerhet under de svåra krigsåren 1939-1945, underlättande av handelsutbyte och ett stort kontaktskapande kulturellt utbyte. Många hjälpinsatser kan redovisas från orter över hela landet.

Eldsjälar att beundra
Det avgörande arbetet över gränserna har oftast utförts av medlemmarna i lokala föreningar besjälade av en beundransvärd vilja att hjälpa andra utsatta människor. Det är alla dessa eldsjälar som givit den stora bredd vi haft i vår verksamhet. Mycket idogt och beundransvärt arbete har således utförts i Samfundets namn. Relationerna mellan våra länder har successivt utvecklats, men varit särskilt starka under år då Polen lidit under förtryck och umbäranden.

Växande möjligheter
Förutsättningarna för vår verksamhet har från 90-talet förändrats betydligt. Dels har det fria Polen börjat sin snabba marsch mot ett modernt och rikare samhälle med växande möjligheter att samarbeta över gränserna på lika villkor. För vår del drabbades vi av viss samhällelig stagnation redan i slutet på 80-talet som påverkade förutsättningarna för gemene man.
I föreningsverksamheten uppstod en mycket märkbar konkurrens om de personer som arbetar på ideell grund. Det har också påverkat vårt Samfund genom minskat medlemsantal och därmed färre aktiva föreningar. Intresset för Polen med dess kultur, turism, handel har dock funnits hela tiden och glädjande tecken finns om att intresset är under starkt ökande t ex i Göteborg och Uppsala där de ”nygamla” föreningarna genomför verksamhet under 2006.

Samfundets plats i framtiden
Jag finner då att, fast det nu råder andra och bättre tider i våra länder är det fortsatt viktigt att tillgodose behoven av goda relationer på många områden mellan de båda grannländerna vid Östersjön. Intresset för Polen är stort, det gäller att tillvarata och kanalisera intresset till vår organisation. I det arbetet har vi numera stor hjälp av den nya medlemstidningen Svensk-Polsk Bulletin och vår hemsida på internet.

Enligt min mening finns det således en uppgift för våra föreningar i vårt samfund, en uppgift som vilar på en opolitisk grund, inrymmer gemensamma värden och har klara mål för verksamheten. Vi har en bra plattform att stå på inför framtiden. I den fasta förvissningen lyckönskar jag Samfundet, föreningarna och alla våra medlemmar till ett bra utfört arbete under de gångna 80 åren och önskar er alla ett stort lycka till i det fortsatta arbetet.

Hans Bjernby

 

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!