Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011, genomfördes lördagen den 21 maj i Stockholm. Bland deltagarna fanns representanter för alla föreningar förutom Göteborgsföreningen p g a oväntat sjukdomsfall. Även den vilande Norrlandsföreningens representant, Sven Hansson, var närvarande. Ordföranden kunde efter en kort presentation av främst de tillresta öppna årets årsmöte och genomföra detsamma enligt sedvanlig agenda.

 

Valberedningens sammankallande, Jan Maltestam presenterade dess förslag som bl a innebar att Gotlands nye ordförande Rolf K Nilsson valdes till ledamot och Västmanlands ordförande Urban Liwing valdes till suppleant. Tor Johanson lämnade styrelsen och avtackades av ordföranden för sin insats i styrelsearbetet och med Minnesboken under mötets avslutning.

 

Diskussionerna under mötet rörde främst Bulletinens framtid d v s hur de ekonomiska förutsättningarna kan tillgodoses. I år är två nummer tryggade tack vare polska ambassadens bidrag. Ett stort tack riktades därför till ambassadens representant, konsul Radimir Wojciechowski, som närvarade under mötet. Ordföranden informerade om styrelsens stående uppdrag att kontinuerligt pröva olika möjligheter att få tillräcklig ekonomi för Bulletinens utgivning.

 

Ordföranden informerade också om att utdelningen av årets kulturpris kommer att ske på polska ambassaden vid mottagningen senare under dagen. I samband härmed informerades och diskuterades också formerna för kulturprisets kandidatur och innehåll idag. Årets, sedan tidigare beslut, är som bekant Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

 

Mötet avslutades även i år med några musikstycken framförda av Carla Sehn. Ett numera högst förväntat och mycket uppskattat inslag i denna sammankomst. Därefter samlades vi i lokalerna för en stunds trivsam samvaro under takåsarna i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

 

Hans Bjernby

 

{vsig}bilder/Samfundet/2011/Arsmotet{/vsig}

Foto (001-002): Jan Maltestam.

Foto (003-012): Tor Johanson.

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!