Verksamhetsberättelse 2010-11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

2010-01-01—2010-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

Antal medlemmar var vid årets slut 48 personer + ett antal institutioner – en liten minskning. Styrelsen har under året haft löpande kontakter per telefon och mail i viktiga frågor.

VERKSAMHET

Årsmöte
Årsmöte ägde rum den 22 mars 2010 på Hotell Scandic i Karlshamn. Ett tjugotal personer var närvarande och kunde bl a lyssna på ett intressant föredrag av rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona . Hon talade under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar?”. Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

Samfundets jubileumsbok presenterades och delades ut till samtliga medlemmar. Sedvanlig utlottning av konst och bokverk skedde därefter och kvällen avslutades med gemensam samvaro och en subventionerad middag i restaurangen.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival bjöd på en fantastisk invigningskväll på Stora scenen i Karlshamn. Det var fyra solister från operan i Warszawa, som tillsammans med en symfoniorkester från vänorten Sopot bjöd in till en mycket underhållande och väl sammansatt opera/operettkavalkad. En av solisterna framförde till och med en sång på svenska – stort jubel bland den stora publiken, där flera medlemmar också fanns med.

Ordföranden arbetade som vanligt på kansliet samt som ordförande för juryn i Baltic Song Contest. 


Vänortsutbyte Sölvesborg-Malbork

augusti månad inbjöds ordförande och sekreteraren i föreningen att medverka under Malborks vänortsdagar tillsammans med Sölvesborgs kommuns delegation. Workshops om de olika vänorternas festivaler genomfördes av vänorterna från Sverige, Frankrike, Tyskland, Litauen och värdlandet.

Ordförande fick tillfälle att informera om vår verksamhet under ett pass av workshopen. Ett besök i Malbork under Magic Malborkfestivalen kan verkligen rekommenderas.

”Potop szwedzki” – föredrag

En föreläsning genomfördes den 22 september på biblioteket i Karlshamn inför ett trettiotal medlemmar och andra intresserade Det var vår medlem, museiassistent Rolf Johansson, som på ett engagerat och oerhört kunnigt sätt berättade om den svenske kungen Karl X Gustafs krigståg och härjningar i Polen på 1600-talet. Iförd en vacker polsk adelsdräkt höll han publiken i ett fast grepp under den intressanta föreläsningen.

Föreläsningen var ett samarrangemang med Kulturkontoret i Karlshamn. 


Chopinafton i Sölvesborg

Vi uppmärksammade Chopins jubileumsår med en pianokonsert på Församlingshemmet i Sölvesborg den 3 november. Inför ca 80 personer spelade Gunnar Borén ett urval av Chopins mera kända verk; bl a den s k Sorgemarschen. Musiken varvades med ett lättsamt kåseri av ordföranden om Chopins livsöde.

I pausen hade ett polskt bord dukats upp. Där kunde alla prova på rödbetssoppa, polskt bröd, kabanossen och dessutom svensk äppelkaka. Alla lät sig väl smaka och kvällen avlutades med extranummer och varma applåder och blommor till pianist och presentatör.

Kvällen var ett samarrangemang med Sölvesborgs Kammarmusikförening.


Svensk-Polsk Bulletin och lokal media

Under året har två nummer av Svensk-Polsk Bulletin distribuerats till medlemmarna. Roligt är att ett par av våra medlemmar skrivit intressanta artiklar, som publicerats i tidskriften. Ordförande har dels rapporterat om föreningens aktiviteter och dels skrivit flera artiklar; bl a om det nya Chopinmuseet i Warszawa. Medlemmarna uppmanas att gärna skriva notiser och artiklar om sina Polenerfarenheter att skickas till redaktören.

Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Stena Line och till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Även i våra lokala media, Blekinge Läns Tidning, har ordförande publicerat två stora artiklar om storstäder i Polen; den ena om Krakow, dess historiska arv och moderna puls; den andra om Warszawa och hur jubileumsfirandet av Chopins födelse satt avtryck runt om i världen.


Kulturresor

I april månad arrangerade vi en resa till Krakow för bl a styrelsen. Vi var tolv personer, som tillbringade intensiva och spännande dagar i Krakow med besök på de viktigaste sevärdheterna. Vi hann också med ett besök hos professor Nowakowski med fru och flera andra i deras skulpturverkstäder, en trevlig jazzklubb och klassisk konsert på Filharmonin.

I oktober ledde ordföranden en fyradagars kulturresa till Krakow med ett tiotal representanter från Blekinges olika konstföreningar.


Svensk-Polska Samfundet

Ordföranden har under året deltagit i en styrelseträff i Stockholm i egenskap av vice ordförande i Svensk-Polska Samfundet. I övrigt genomförs sammanträden oftast på nätet genom mailkontakter. Samfundet har fått en ny lokalförening i Västmanland och Göteborgsföreningen har också kommit igång med sin verksamhet. Sammanlagt finns nu sju lokalföreningar runt om i Sverige.

Vår hemsida är också professionell och webb-bulletinen ger aktuell och bred information med Polen i fokus.


Representation

Föreningen inbjöds den 10 november till en Chopinafton på Rådhuset i Malmö, som arrangerades av Polska generalkonsulatet.

Föreningen har också skrivit till Landshövdingen i Blekinge och den nya linjechefen för Stena Line med önskemål om en träff för att informera om vår verksamhet.


Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.


Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Festivalkommittén, Stena Line, Polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner och samarbetspartner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg den 1 mars 2011

Karin Maltestam

Mats Olsson

Folke Frömmert

Jan Maltestam

Lennart Sandberg

Årsmöte 2010

Årsmöte 2010

Protokoll fört vid årsmöte 2010 i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge.

 

Tid: Måndagen den 22 mars 2010 kl 18.30 – 20.30

Plats: Hotell Scandic, Karlshamn

Närvarande: Ett 25-tal medlemmar

 

Ordföranden hälsade närvarande medlemmar hjärtligt välkomna och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona.

Därefter vidtog årsmötet. Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

 

§ 1 Ordföranden Karin Maltestam förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Karin Maltestam och till sekreterare Jan Maltestam.

 

§ 3 Till justerare valdes Emilia Mattsson.

 

§ 4 Årsmötet konstaterade att årsmötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 5 Dagordningen fastställdes

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp, kommenterades och lades med godkännande till handlingarna. Samtliga aktiviteter har genomförts med gott resultat. Aktiviteten i föreningen har varit god. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och kommenterades av kassören.

 

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Tärntoft. .

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

§ 9 Till ordförande för 2010 och fram till nästa årsmöte omvaldes Karin Maltestam.

 

§ 10 Val företogs enligt följande :

a) styrelseledamöter: omval av Lennart Sandberg och Jan Maltestam på två år

b) suppleanter: omval av Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson på ett år

c) revisor: omval av Åke Tärntoft på ett år

d) revisorssuppleant : omval av Gunnel Håkansson på ett år

 

§ 11 Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad 150 kr/år för ordinarie medlem och 50 kr/familjemedlem. För företag och institutioner är avgiften också oförändrad 350 kronor/år.

 

§ 12 Övriga frågor

Ordförande informerade om årets verksamheter. Under Östersjöfestivalen blir det medlemsträff i kulturkvarteren vid de polska matstånden. Invigningskonserten med musik av polsk symfoniorkester samt fyra operasolister från Warszawa rekommenderades.

Den 3 november blir det Chopinafton i Sölvesborgs Församlingshem. Förutom konsert med presentation av Chopin och hans liv blir det polska typiska smårätter.

Föredrag om Karl X Gustav kan bli aktuellt i september.

Förslag och idéer till aktiviteter och programpunkter samt artiklar till Bulletinen mottas gärna av ordföranden.

Ett femtontal medlemmar gör en Krakowresa i slutet av april. Om intresse finns kommer ytterligare resor att anordnas nästa år.

Stena Line ger 10% rabatt på ordinarie utbud till medlemmarna.

 

§ 13 Svensk-Polska Samfundets jubileumsskrift, skriven av Tor Johanson, presenterades och kommenterades av ordföranden. Bertil Boos ”Sången om Warszawa” spelades upp, varefter samtliga närvarande medlemmar fick sitt exemplar, som mottogs med stort intresse.

 

§ 14 Avslutning

Mats Olsson framförde ett varmt tack till ordförande och sekreteraren för väl utfört arbete med stort engagemang i föreningen och ordförande avslutade därefter årsmötet.

 

Sedvanlig utlottning genomfördes därefter. Ett grafiskt blad av Jerzy Dmitruk lottades ut liksom två böcker.

 

Kvällens föreläsare, rektor Agrita Martinsone, berättade engagerat och med stor personlighet under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar? Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

 

Kvällen avslutades med en subventionerad och välsmakande supé, under vilken alla deltagare diskuterade sitt Polenintresse och kvällens föredrag om våra resp ryggsäckar och hur vi använder dem.

 

Sölvesborg den 23 mas 2010

 

Vid protokollet
Jan Maltestam
sekreterare

Justeras:
Emilia Mattsson

Fullsatt vid Chopinkonsert

Vid onsdagens pianokonsert bjöds den fullsatta åhörarskaran i Församlingshemmet på en kavalkad av Fryderyk Chopins mera kända verk. I år är det 200 år sedan Chopin föddes och det uppmärksammades alltså under Kulturkalaset i Sölvesborg.

Musikskolans Josefin Ermståhl inledde kvällen med en nocturne. Sedan kom kvällens pianist Gunnar Borén från Mörrum, som framförde ett varierat program med bl a valser, preludier, den kända sorgemarschen samt polonäser och mazurkor.

Karin Maltestam agerade konferencier mellan musikstyckena och berättade om Chopins korta , men händelserika och intressanta livsöde. I hans polonäser och mazurkor kan man på ett tydligt sätt få en bild av den polska folkmusiken, som Chopin alltid bar med sig och inspirerades av.

I pausen hade Svensk-Polska Föreningen dukat upp ett bord i de polska färgerna rött och vitt. Där fanns smakprov med polska förtecken; t ex rödbetssoppan barszcz, polskt bröd och polsk korv kabanossen.

Publiken applåderade livligt Gunnar Boréns pianospel och det resulterade i ytterligare en mazurka. Konsertens huvudarrangörer var Kammarmusikföreningen och Svensk-Polska Föreningen.

[ngg src=”galleries” ids=”18″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Bild 1 Här ses medlemmarna LilleMor Westerlund, Karin Maltestam och Emilia
Mattsson med ett av de härliga polska bröden, som serverades i pausen med
barszcz och kabanossen.

Bild 2 Kvällens Chopinpianist Gunnar Borén och presentatör Karin Maltestam

 

 

 

 

Chopin

Chopin 200 år

Konsert – en kväll med Fryderyk Chopin och hans verk
Onsdagen den 3 november kl 19.00
Församlingshemmet Sölvesborg 
Vid flygeln: Gunnar Borén
Presentatör: Karin Maltestam

19.00
Inledning av Josephine Ermstål-Widéen, Musikskolan 
Konsert del I – Gunnar Borén

Ca 19.30
Paus Vi ger ett litet smakprov på polska tilltugg 

20.00
Konsert del II – Gunnar Borén 

VÄLKOMNA! Fri entré 
Arr: Sölvesborgs Kammarmusikförening, Svensk-Polska Föreningen, Musik i Blekinge, Sölvesborgs Församling