Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem

Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien har beslutat att ändra inriktning och namn till Svensk-Polska föreningen i Västmanland samt att ansöka om medlemskap i Polsk-Svenska Samfundet.

1999 genomförde Landstinget, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Västmanland på uppdrag av Statsmakterna arrangemanget ”Polen i Fokus” i Nedre Schlesien tillsammans med Uppsala län. Bakgrunden till val av region var ett fungerande samarbete inom sjukvården och att det fanns ett antar betydande företag med Västmanländsk anknytning etablerade i Nedre Schlesien. Vid genomförandet deltog ca. 200 personer – bl.a. idrottsungdomar, kulturpersoner, institutioner och politiker med Göran Persson i spetsen. Arrangemanget var lyckat och medförde många kontakter.

De ovannämnda organisationerna och Marshalkämbetet i Nedre Schlesien undertecknade 2001 ett vänskaps- och samarbetsavtal.

Redan 2000 bildade några personer Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien. Jörgen Lundqvist, då verksam vid Kommunförbundet, blev föreningens förste ordförande och undertecknad vice ordförande.

Under åren har ett antal utbyten skett med stöd av vänföreningen. Mest har det varit ungdomar från idrottsföreningar och skolor som besökt regionen eller tagit emot besök. Vi har även stött arrangemang av skilda slag för att ge ökad kunskap om regionen och övriga delar av Polen. Vänföreningen har medlemmar med sina rötter både i Sverige och i Polens olika regioner. Skolor och idrottsföreningar är viktiga medlemmar. Västmanlands Idrottsförbunds har under alla år haft en representant i styrelsen. Elzbieta Towarnicka har under alla åren varit ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Intresset från Västmanlands regionala organisationer för Nedre Schlesien har dock svalnat och avtalets överenskommelser uppfylls inte.

Vid årsmöten 15/4 och 29/5 2010 beslöt vi att ansöka om medlemskap i Svensk-Polska Sällskapet.

Vår styrelse är: Ordf. Urban Liwing, sekr. Örjan Ek, kassör Barbara K. Hallström, ledamöter Teresa Binbach, Jurek Krzyzowski , Andre Bryland och Agniesza Tarka.

Vår målsättning är att utveckla kontakter och samarbetet mellan våra länder och att hjälpa till med att sprida kunskap om Polen. Vi kommer att jobba för att få fler individuella medlemmar men även fler skolor och organisationer.

Urban Liwing

Ordförande

urban.liwing@telia.com

Kondoleansbrev till den polske ambassadören

 

 

2010-04-10

 

His Excellency, mr Ambassador Michal Czyz

Embassy of the Republic of Poland

Karlavägen 35

114 35 STOCKHOLM

 

On behalf of our Association I will forward our deepest condolences concerning the tragic event which occurred this Saturday.

We received the message of the catastrophic accident just before opening our annual meeting in the Swedish-Polish Association. It was a shock for us present but even more of course for the entire Polish people. We are very distressed about this big loss to your nation and can only offer our true sympathies.

Our thoughts go to your nation, the victims of the tragic accident and their relatives.

 

Yours sincerely

Hans Bjernby

Chairman of the Board

 

 

 

Årsmötet 2010

Samfundets årsmöte genomfördes lördagen den 10 april i Stockholm. Liksom förra året samordnades detta med Stockholmsföreningens möte.

Strax före årsmötenas början nåddes vi av de chockartade nyheterna om den tragiska flygolyckan i Smolensk. Hela bilden fick vi klart för oss betydligt senare, men det som då nådde oss var oerhört bedrövande och sorgesamt.
Årsmötena inleddes därför med en tyst minut för de drabbade och deras anhöriga och i förlängningen inkluderande hela den polska nationen.

Samfundets kondoleanser i form av ett brev från ordföranden till den polske ambassadören överlämnades under lördagen.

Val
Samfundets årsmöte följde utlämnad dagordning med sedvanliga punkter under ledning av Samfundets ordförande, Hans Bjernby. Efter redovisningar och kommentarer kring verksamhetsberättelsen och ekonomin vidtogs val till styrelse m m.

Styrelsen
Ordföranden, Hans Bjernby omvaldes liksom ledamöterna Karin Maltestam, Bo Schubert, Peter Eklund och Krystyna Larsson.
Ledamöterna Tor Johanson, Hans Göran Tommila, Kaj Wahlberg och Jan Axel Stoltz berördes inte av årets val då de har ett år kvar av sin mandatperiod.
Till suppleanter omvaldes Sven Hansson och Maciej Onyszko.

Valberedning
Till valberedningen omvaldes Jan Maltestam, tillika sammankallande, samt Bo Bergman och Jonas Andersson.

Kulturpriset 2011

Samfundets kulturpris avses utdelas under jubileumsåret 2011. Medlemmar och föreningar uppmanas att hitta lämpliga kandidater till detta unika pris. Förslag lämnas till respektive förenings styrelse för senare vidarebefordran till Samfundets styrelse.

Medlemsinformation
Svensk-Polsk Bulletin kommer att ges ut med minst två nummer per år. Kostnaderna för tryckning och distribution är höga och tyvärr ganska svåra att påverka..
Fler insatser på intäktssidan (annonser/sponsorer) är en framkomlig väg, vilket Blekingeföreningen exemplifierat. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att bevaka alla möjligheter till att vi kan få ut vår uppskattade medlemstidning.

Webbsidan
Samfundets hemsidas nya utseende/struktur är uppskattat. En genomgång under gårdagen visade på att föreningarna generellt har ett aktuellt material på sidan.
Ordförande underströk ånyo föreningarnas ansvar för att underlaget om deras respektive aktiviteter hålls aktuellt via redaktören. Föreningarnas presentation av sin verksamhet är
bl a en viktig grund för rekrytering m m.

Minnesboken
Den länge emotsedda minnesboken är tryckt och under utsändning till föreningarna. Samtliga medlemmar kommer att få ett exemplar inklusive medföljande CD-skiva på sätt som varje förening själv bestämmer.

Medaljutdelning
Innan mötet avslutades överlämnande ordföranden Svensk-Polska Samfundets hedersmedalj till Tor Johanson med anledning av hans engagerade och idoga arbete med att ge oss en minnesbok om Samfundet och deras föreningars mångåriga verksamhet. Det blev ett synnerligen läsvärt och unikt tidsdokument till nytta och glädje för många, både i och utanför Samfundet.

Musik och gemenskap
Efter årsmötet fick vi ånyo tillfälle att lyssna på Carla Sehn, som framförde några musikstycken av Chopin på piano. Vi har haft det nöjet tidigare och önskar henne all framgång på sin musikaliska bana.

Årsmötet avslutades därefter med en samling kring smörgåsbuffén och för lite extra prat. Den tragiska händelsen i Smolensk dämpade naturligtvis stämningen men för pratet fanns det nog ett extra behov denna ”svarta” dag.

Hans Bjernby