Uppsala den 7 april 2015

Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk-Polska Samfundets styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning:

Ordförande: Hans Bjernby / Peter Eklund

Vice ordförande: Karin Maltestam

Sekreterare: Bo Schubert

Kassör: Krystyna Larsson

Övriga ledamöter: Hans Göran Tommila

Peter Eklund

Kaj Wahlberg

Jan Axel Stoltz

Rolf K.Nilsson

Suppleant Urban Liwing

Ewa Hägglund

Hedersledamöter: Ivar Virgin

Liselotte Wågö-Nalberczynski

Hans Bjernby

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som svarar för löpande beslut av icke-principiell karaktär. Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.

Verksamhet

Samfundets verksamhet har genomförts i de sju aktiva föreningarna d v s Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland och Västmanland. Föreningarna har verkat utifrån en egen profil och rådande lokala förutsättningar. Samfundets totala medlemsantal är i stort stabilt med viss nedgång i några föreningar men glädjande nog med en större uppgång i andra. Detta ger oss alltjämt fortsatta möjligheter att fånga upp och tillvara intresset för de svensk-polska relationerna.

Under året har en mängd aktiviteter genomförts i form av utställningar, konserter, föredrag, studiebesök samt sedvanliga föreningsträffar. Vad som genomförts i detalj framgår av respektive förenings verksamhetsberättelse. Sammantaget kan vi glädjas över mängden verksamheter Samfundets alla föreningar bedrivit under året som gått.

Medlemstal

Medlemsantalet (medlemmar/medlemshushåll) uppgick vid årets slut till följande;

– Stockholmsföreningen: 180

– Skåneföreningen: 45

– Blekingeföreningen : 45

– Västra Götaland/Göteborg: 40

– Uppsalaföreningen: 60

– Gotlandsföreningen: 20

– Västmanlands förening: 19

Styrelsesammanträden

Samfundet har under året haft sex protokollförda styrelsemöten, varav fem på nätet. Mötesformen, som är en logisk konsekvens av den tekniska utvecklingen, fungerar bra. Dessutom gynnar det mötesdeltagandet eftersom flertalet ledamöter bor på olika håll ute i landet. Den personliga kontakten kan naturligtvis aldrig helt ersättas men formen i sig innebär en bättre möjlighet för en kontinuerlig medverkan i möten liksom spridning av information. Därutöver har möten i arbetsutskottet genomförts löpande under året både personligen och på nätet.

Årsmötet

Årsmötet genomfördes den 5 april på ABF-huset i Stockholm samordnat med Stockholmsföreningens möte. Efter en kort presentation av främst tillresta deltagare genomfördes årsmötet i enlighet med den utlämnade dagordningens sedvanliga punkter.

Information och beslut som behandlades gällde Samfundets ekonomi inkluderande en fortsatt utgivning av Svensk-Polsk Bulletin, fortsatt utveckling av hemsidan samt i övrigt diskuterades hur vi kan nå ut till och rekrytera flera medlemmar.

Ordföranden informerade om det krav på samarbetsavtal som ställs av polska ambassaden för att stödja Bulletinens utgivning. Efter diskussion med tillträdande ordföranden om avtalet har en gemensam tolkning av avtalet nåtts och bidrag har erhållits för utgivande av Bulletinen.

Årsmötet avslutades med dansuppvisning. Därefter samlades deltagarna för lite trivsam tillvaro förgyllt med lite olika polska tilltugg.

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på den del av medlemsavgifterna som lokalföreningarna betalar för sin anslutning till Samfundet. Därutöver har särskilda annonsbidrag anskaffats för Bulletinens utgivning och hemsidans administration genom olika samarbetsavtal. Bidrag har inkommit från polska ambassaden som stöd till tryckning av Bulletinen.

Därutöver har avgifterna för de särskilda adoptionsintygen medfört en oplanerad men välkommen inkomst för Samfundet.

Ovanstående faktorer tillsammans med en totalt stabil medlemskader har medfört årets resultat jämfört med budgeterat utfall visar på ett stort överskott.

För detaljer, se den balans- och resultaträkning som redovisas separat.

Svensk-Polsk Bulletin

Samfundet gav även detta år ut två nummer av vår medlemstidning, Svensk-Polsk Bulletin. Tidigare nämnda bidrag liksom oplanerade intäkter gav oss dessa möjligheter.

De ekonomiska förutsättningarna gällande de avgörande utgifterna tryckning och distribution kommer att bli lika kärva i framtiden. För att möta dessa svårigheter måste fortsatta insatser ske på intäktssidan. Ordföranden påminde föreningarna om sitt stående uppdrag att hitta och värva sponsorer/annonsörer. Från polska ambassaden i Stockholm förväntas vi erhålla ett bidrag för tryckning av Bulletinen under år 2015.

En fortsatt utgivning under 2015 med minst två nummer har också beslutats. Den uppskattade tidningen anses mycket läsvärd och fyller också en eftertraktad funktion som informationsbärare för Samfundet och dess föreningar.

Arbetsutskottet uppdrogs, liksom tidigare, att fortsätta se över möjligheterna till förbilligad produktion/distribution och ökade intäkter/bidrag.

Ett särskilt tack riktade ordföranden under årsmötet till Bulletinens redaktör, Gunilla Lindberg, utan vars insats vi skulle stå utan vår utmärkta medlemstidning.

Samfundets hemsida

Arthur Sehns uppdrag som redaktör för hemsidan löper vidare med att utforma, uppdatera och utveckla hemsidan till en modern och intressant plats på nätet. Behovet är stort av att finnas med på internet med aktuell och intressant information och därmed nå ut med våra idéer och vår verksamhet. En möjlighet som föreningarna tillvaratagit för att sprida kunskap om och skapa intresse för sin respektive verksamhet.

Ordföranden riktade under årsmötet också ett särskilt tack till hemsidans redaktör, Arthur Sehn för det goda arbetet med att nå ut till omvärlden.

Representation

Samfundet har varit representerat på flera aktiviteter under året, företrädesvis vid tillfällen arrangerade av polska ambassaden och Polska institutet.

Uppsala den 7 april 2015

För styrelsen

Peter Eklund

Ordförande

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!