Årsmöte 2010

Protokoll fört vid årsmöte 2010 i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge.

 

Tid: Måndagen den 22 mars 2010 kl 18.30 – 20.30

Plats: Hotell Scandic, Karlshamn

Närvarande: Ett 25-tal medlemmar

 

Ordföranden hälsade närvarande medlemmar hjärtligt välkomna och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona.

Därefter vidtog årsmötet. Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

 

§ 1 Ordföranden Karin Maltestam förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Karin Maltestam och till sekreterare Jan Maltestam.

 

§ 3 Till justerare valdes Emilia Mattsson.

 

§ 4 Årsmötet konstaterade att årsmötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 5 Dagordningen fastställdes

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp, kommenterades och lades med godkännande till handlingarna. Samtliga aktiviteter har genomförts med gott resultat. Aktiviteten i föreningen har varit god. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och kommenterades av kassören.

 

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Tärntoft. .

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

§ 9 Till ordförande för 2010 och fram till nästa årsmöte omvaldes Karin Maltestam.

 

§ 10 Val företogs enligt följande :

a) styrelseledamöter: omval av Lennart Sandberg och Jan Maltestam på två år

b) suppleanter: omval av Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson på ett år

c) revisor: omval av Åke Tärntoft på ett år

d) revisorssuppleant : omval av Gunnel Håkansson på ett år

 

§ 11 Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad 150 kr/år för ordinarie medlem och 50 kr/familjemedlem. För företag och institutioner är avgiften också oförändrad 350 kronor/år.

 

§ 12 Övriga frågor

Ordförande informerade om årets verksamheter. Under Östersjöfestivalen blir det medlemsträff i kulturkvarteren vid de polska matstånden. Invigningskonserten med musik av polsk symfoniorkester samt fyra operasolister från Warszawa rekommenderades.

Den 3 november blir det Chopinafton i Sölvesborgs Församlingshem. Förutom konsert med presentation av Chopin och hans liv blir det polska typiska smårätter.

Föredrag om Karl X Gustav kan bli aktuellt i september.

Förslag och idéer till aktiviteter och programpunkter samt artiklar till Bulletinen mottas gärna av ordföranden.

Ett femtontal medlemmar gör en Krakowresa i slutet av april. Om intresse finns kommer ytterligare resor att anordnas nästa år.

Stena Line ger 10% rabatt på ordinarie utbud till medlemmarna.

 

§ 13 Svensk-Polska Samfundets jubileumsskrift, skriven av Tor Johanson, presenterades och kommenterades av ordföranden. Bertil Boos ”Sången om Warszawa” spelades upp, varefter samtliga närvarande medlemmar fick sitt exemplar, som mottogs med stort intresse.

 

§ 14 Avslutning

Mats Olsson framförde ett varmt tack till ordförande och sekreteraren för väl utfört arbete med stort engagemang i föreningen och ordförande avslutade därefter årsmötet.

 

Sedvanlig utlottning genomfördes därefter. Ett grafiskt blad av Jerzy Dmitruk lottades ut liksom två böcker.

 

Kvällens föreläsare, rektor Agrita Martinsone, berättade engagerat och med stor personlighet under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar? Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

 

Kvällen avslutades med en subventionerad och välsmakande supé, under vilken alla deltagare diskuterade sitt Polenintresse och kvällens föredrag om våra resp ryggsäckar och hur vi använder dem.

 

Sölvesborg den 23 mas 2010

 

Vid protokollet
Jan Maltestam
sekreterare

Justeras:
Emilia Mattsson

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!