Samfundets årsmöte genomfördes lördagen den 10 april i Stockholm. Liksom förra året samordnades detta med Stockholmsföreningens möte.

Strax före årsmötenas början nåddes vi av de chockartade nyheterna om den tragiska flygolyckan i Smolensk. Hela bilden fick vi klart för oss betydligt senare, men det som då nådde oss var oerhört bedrövande och sorgesamt.
Årsmötena inleddes därför med en tyst minut för de drabbade och deras anhöriga och i förlängningen inkluderande hela den polska nationen.

Samfundets kondoleanser i form av ett brev från ordföranden till den polske ambassadören överlämnades under lördagen.

Val
Samfundets årsmöte följde utlämnad dagordning med sedvanliga punkter under ledning av Samfundets ordförande, Hans Bjernby. Efter redovisningar och kommentarer kring verksamhetsberättelsen och ekonomin vidtogs val till styrelse m m.

Styrelsen
Ordföranden, Hans Bjernby omvaldes liksom ledamöterna Karin Maltestam, Bo Schubert, Peter Eklund och Krystyna Larsson.
Ledamöterna Tor Johanson, Hans Göran Tommila, Kaj Wahlberg och Jan Axel Stoltz berördes inte av årets val då de har ett år kvar av sin mandatperiod.
Till suppleanter omvaldes Sven Hansson och Maciej Onyszko.

Valberedning
Till valberedningen omvaldes Jan Maltestam, tillika sammankallande, samt Bo Bergman och Jonas Andersson.

Kulturpriset 2011

Samfundets kulturpris avses utdelas under jubileumsåret 2011. Medlemmar och föreningar uppmanas att hitta lämpliga kandidater till detta unika pris. Förslag lämnas till respektive förenings styrelse för senare vidarebefordran till Samfundets styrelse.

Medlemsinformation
Svensk-Polsk Bulletin kommer att ges ut med minst två nummer per år. Kostnaderna för tryckning och distribution är höga och tyvärr ganska svåra att påverka..
Fler insatser på intäktssidan (annonser/sponsorer) är en framkomlig väg, vilket Blekingeföreningen exemplifierat. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att bevaka alla möjligheter till att vi kan få ut vår uppskattade medlemstidning.

Webbsidan
Samfundets hemsidas nya utseende/struktur är uppskattat. En genomgång under gårdagen visade på att föreningarna generellt har ett aktuellt material på sidan.
Ordförande underströk ånyo föreningarnas ansvar för att underlaget om deras respektive aktiviteter hålls aktuellt via redaktören. Föreningarnas presentation av sin verksamhet är
bl a en viktig grund för rekrytering m m.

Minnesboken
Den länge emotsedda minnesboken är tryckt och under utsändning till föreningarna. Samtliga medlemmar kommer att få ett exemplar inklusive medföljande CD-skiva på sätt som varje förening själv bestämmer.

Medaljutdelning
Innan mötet avslutades överlämnande ordföranden Svensk-Polska Samfundets hedersmedalj till Tor Johanson med anledning av hans engagerade och idoga arbete med att ge oss en minnesbok om Samfundet och deras föreningars mångåriga verksamhet. Det blev ett synnerligen läsvärt och unikt tidsdokument till nytta och glädje för många, både i och utanför Samfundet.

Musik och gemenskap
Efter årsmötet fick vi ånyo tillfälle att lyssna på Carla Sehn, som framförde några musikstycken av Chopin på piano. Vi har haft det nöjet tidigare och önskar henne all framgång på sin musikaliska bana.

Årsmötet avslutades därefter med en samling kring smörgåsbuffén och för lite extra prat. Den tragiska händelsen i Smolensk dämpade naturligtvis stämningen men för pratet fanns det nog ett extra behov denna ”svarta” dag.

Hans Bjernby

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!