Ett möte i Tokarczuks tecken

Vice ordförande Karolina Larsson Vogel tackar Jan Axel Stoltz för ett inspirerande föredrag om Olga Tokarczuk. I bakgrunden Magda Stoltz.
Foto: Sverker Norén.

Svensk-Polska Föreningens höstmöte ägde rum söndagen den 17:de november 2019 i Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Östra Torn, Lund. Ett drygt tjugotal personer var närvarande.

Dagens program bestod av ett föredrag av Jan Axel Stoltz, som talade om sin vänskap med nobelpristagaren Olga Tokarczuk och hennes föräldrar. Det hela började med, att Jan Axel i början på 1960-talet fick ett stipendium till Lubuski Uniwersytet Ludowy nära staden Sulechów i västra Polen. Här fick han bo i läroverkets studentrum och här lärde han känna de bägge lärarna Wanda och Josef Tokarczuk och deras lilla dotter, ett-åriga Olga.

Vid 1960-talets slut blev Polen allt mera slutet och kontakten med den polska folkhögskolan bröts. Först på 1990-talet blev det åter lättare för svenskar att besöka Polen, och kontakten mellan Jan Axel och familjen Tokarczuk kunde återupptas

Jan Axel gjorde sedan en intressant och grundlig genomgång av Olgas författarskap. Det gav honom också anledning att kommentera Polens varierande gränser och de många folkvandringar som uppstod i samband med dessa gränsförskjutningar. I sitt författarskap berör Olga ofta på olika sätt gränser och gränsöverskridande.

Under kvällen berättade också Göte Svensson om vår medlem Kjell Nilsson i Kristianstad, som han å föreningens vägnar just uppvaktat på 90-årsdagen. Kjell har i många år varit ledamot i styrelsen och är en stor Polenvän.

Efter föredraget serverades en delikat potatissallad, gravad lax, grönsallad, polsk ost och bröd. Till kaffet sattes polska chokladaskar fram. Det sedvanliga lotteriet ägde då också rum.

Sverker Norén
Ela Lovén

Min vänskap med Olga Tokarczuk

Min vänskap med Olga Tokarczuk
 är rubriken på Jan Axel Stoltz föredrag på Skåneföreningens medlemsmöte söndagen den 17 november kl 16 i Lund. 
Lokal: Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn i Lund.
Därefter buffé (159 kr). Vin till självkostnadspris. 
och lotteri.

Anmälan senast den 10 november till
Göte Svensson,
tel 040-963346
eller mail:
svensson.gote.38@gmail.com

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne 
Fastställda vid årsmöte 2019-03-17

 • 1 Namn

Föreningens namn är Svensk-Polska Föreningen i Skåne och är en ideell förening med

organisationsnummer 802501-5077.

Som medlem i Svensk-Polska Samfundet utgör föreningen lokalförening av samfundet.

 • 2 Säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Lund.

 • 3 Föreningens ändamål

Svensk-Polska Föreningen i Skåne är en politiskt obunden sammanslutning, som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde sprida upplysning om Polen samt utgöra ett forum för att utveckla relationerna mellan Sverige och Polen, särskilt på de kulturella, humanitära, samhälleliga och regionala områdena.

 • 4 Organ

Föreningens organ är:

1) Årsmötet.

2) Styrelsen och dess arbetsutskott (AU).

3) Revisorer och revisorssuppleant.

 • 5 Medlemskap

Medlem kan den bli, som stöder föreningens ändamål och betalat fastställd årsavgift.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och åtta ledamöter jämte två suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden väljs vid årsmöte för en tid av två år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på sådant sätt, att hälften av dem väljs vid varje årsmöte.

Suppleanter väljs för två år, en vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka tillsammans med ordföranden utgör föreningens arbetsutskott (AU).

Efter att styrelsen valts utser årsmötet inom styrelsen två firmatecknare med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen kan därutöver med sig adjungera lämpliga personer för speciella arbetsuppgifter, som har samband med föreningens verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig, om minst fem av dess ledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

                                                            1 (3)

 • 7 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning har föreningen två revisorer jämte en revisorssuppleant, valda av årsmötet för en tid av två år.

Revisorerna har att till årsmötet framlägga revisionsberättelse samt förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar kalenderår (1 januari – 31 december).

 • 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.

Styrelsen äger rätt att vid behov kalla till extra årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall skickas senast tre veckor före dag för årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har varje medlem, som betalat sin årsavgift.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändringar av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 • 10 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning för årsmötet.
 5. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Styrelsens bokslut för räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om fastställande av bokslut.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Val av ordförande på två år.
 12. Val av fyra styrelseledamöter på två år.
 13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
 14. Utseende av föreningens firmatecknare inom styrelsen.
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, samtliga på två år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 18. Förslag väckta av styrelsen.
 19. Förslag väckta av medlemmar
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande. 2 (3)
 • 11 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till föreningens stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte.

För förändring eller tillägg fordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag om ändring eller tillägg skall vara inlämnat till styrelsen fyra veckor före årsmötet samt bifogas kallelsen tillårsmötet.

 • 12 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

I sådant fall skall föreningens arkiv överlämnas till Universitetsbiblioteket i Lund och dess tillgångar i övrigt överföras till Svensk-Polska Samfundet.

 • 13 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till dess att frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3)

Jagellonicas klänning på Skånes årsmöte

Ordförande Janina Ahlgren tackar Victoria Enefors för ett intressant föredrag.
Foto: G. Lindberg.

Ett drygt tjugotal personer var närvarande när Svensk-Polska Föreningen i Skåne söndagen den 17 mars höll årsmöte på Spexarens kvartersgård i Lund.

Årsmötesförhandlingarna var mer långvariga än vanligt eftersom de nya stadgarna, som tagits fram under ledning av Jan Axel Stoltz, skulle avhandlas.

Stadgarna diskuterades och antogs, och bland nyheterna finns punkten att styrelsen ska bestå av ordföranden, åtta ledamöter och två suppleanter som alla väljs på två år.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst fem personer är närvarande och att de är eniga.

För revisionen väljs två revisorer och en suppleant på två år.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den siste mars, rösträtt har de som betalat medlemsavgiften före årsmötet. Se vidare stadgarna >>

Birgitta Börjesson granskar Jagellonica-klänningen med intresse och sakkunskap.
Foto: G. Lindberg.

Efter årsmötet berättade Victoria Enefors om sin Jagellonica-klänning, sydd och pärlbroderad på alla de platser den polska 1500-talsprinsessan Katarina Jagellonica efter avfärden från Vilnius besökte i Sverige och Finland.

Därefter avåts en delikat buffé med lax gravad av Sverker Norén och potatissallad komponerad av Ela Lovén, två av styrelsens kulinariska medlemmar. Till kaffet serverades polska godbitar.

Sist men inte minst avhölls det legendariska lotteriet.

Gunilla Lindberg