Verksamhetsberättelse 2010-11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

2010-01-01—2010-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

Antal medlemmar var vid årets slut 48 personer + ett antal institutioner – en liten minskning. Styrelsen har under året haft löpande kontakter per telefon och mail i viktiga frågor.

VERKSAMHET

Årsmöte
Årsmöte ägde rum den 22 mars 2010 på Hotell Scandic i Karlshamn. Ett tjugotal personer var närvarande och kunde bl a lyssna på ett intressant föredrag av rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona . Hon talade under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar?”. Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

Samfundets jubileumsbok presenterades och delades ut till samtliga medlemmar. Sedvanlig utlottning av konst och bokverk skedde därefter och kvällen avslutades med gemensam samvaro och en subventionerad middag i restaurangen.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival bjöd på en fantastisk invigningskväll på Stora scenen i Karlshamn. Det var fyra solister från operan i Warszawa, som tillsammans med en symfoniorkester från vänorten Sopot bjöd in till en mycket underhållande och väl sammansatt opera/operettkavalkad. En av solisterna framförde till och med en sång på svenska – stort jubel bland den stora publiken, där flera medlemmar också fanns med.

Ordföranden arbetade som vanligt på kansliet samt som ordförande för juryn i Baltic Song Contest. 


Vänortsutbyte Sölvesborg-Malbork

augusti månad inbjöds ordförande och sekreteraren i föreningen att medverka under Malborks vänortsdagar tillsammans med Sölvesborgs kommuns delegation. Workshops om de olika vänorternas festivaler genomfördes av vänorterna från Sverige, Frankrike, Tyskland, Litauen och värdlandet.

Ordförande fick tillfälle att informera om vår verksamhet under ett pass av workshopen. Ett besök i Malbork under Magic Malborkfestivalen kan verkligen rekommenderas.

”Potop szwedzki” – föredrag

En föreläsning genomfördes den 22 september på biblioteket i Karlshamn inför ett trettiotal medlemmar och andra intresserade Det var vår medlem, museiassistent Rolf Johansson, som på ett engagerat och oerhört kunnigt sätt berättade om den svenske kungen Karl X Gustafs krigståg och härjningar i Polen på 1600-talet. Iförd en vacker polsk adelsdräkt höll han publiken i ett fast grepp under den intressanta föreläsningen.

Föreläsningen var ett samarrangemang med Kulturkontoret i Karlshamn. 


Chopinafton i Sölvesborg

Vi uppmärksammade Chopins jubileumsår med en pianokonsert på Församlingshemmet i Sölvesborg den 3 november. Inför ca 80 personer spelade Gunnar Borén ett urval av Chopins mera kända verk; bl a den s k Sorgemarschen. Musiken varvades med ett lättsamt kåseri av ordföranden om Chopins livsöde.

I pausen hade ett polskt bord dukats upp. Där kunde alla prova på rödbetssoppa, polskt bröd, kabanossen och dessutom svensk äppelkaka. Alla lät sig väl smaka och kvällen avlutades med extranummer och varma applåder och blommor till pianist och presentatör.

Kvällen var ett samarrangemang med Sölvesborgs Kammarmusikförening.


Svensk-Polsk Bulletin och lokal media

Under året har två nummer av Svensk-Polsk Bulletin distribuerats till medlemmarna. Roligt är att ett par av våra medlemmar skrivit intressanta artiklar, som publicerats i tidskriften. Ordförande har dels rapporterat om föreningens aktiviteter och dels skrivit flera artiklar; bl a om det nya Chopinmuseet i Warszawa. Medlemmarna uppmanas att gärna skriva notiser och artiklar om sina Polenerfarenheter att skickas till redaktören.

Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Stena Line och till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Även i våra lokala media, Blekinge Läns Tidning, har ordförande publicerat två stora artiklar om storstäder i Polen; den ena om Krakow, dess historiska arv och moderna puls; den andra om Warszawa och hur jubileumsfirandet av Chopins födelse satt avtryck runt om i världen.


Kulturresor

I april månad arrangerade vi en resa till Krakow för bl a styrelsen. Vi var tolv personer, som tillbringade intensiva och spännande dagar i Krakow med besök på de viktigaste sevärdheterna. Vi hann också med ett besök hos professor Nowakowski med fru och flera andra i deras skulpturverkstäder, en trevlig jazzklubb och klassisk konsert på Filharmonin.

I oktober ledde ordföranden en fyradagars kulturresa till Krakow med ett tiotal representanter från Blekinges olika konstföreningar.


Svensk-Polska Samfundet

Ordföranden har under året deltagit i en styrelseträff i Stockholm i egenskap av vice ordförande i Svensk-Polska Samfundet. I övrigt genomförs sammanträden oftast på nätet genom mailkontakter. Samfundet har fått en ny lokalförening i Västmanland och Göteborgsföreningen har också kommit igång med sin verksamhet. Sammanlagt finns nu sju lokalföreningar runt om i Sverige.

Vår hemsida är också professionell och webb-bulletinen ger aktuell och bred information med Polen i fokus.


Representation

Föreningen inbjöds den 10 november till en Chopinafton på Rådhuset i Malmö, som arrangerades av Polska generalkonsulatet.

Föreningen har också skrivit till Landshövdingen i Blekinge och den nya linjechefen för Stena Line med önskemål om en träff för att informera om vår verksamhet.


Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.


Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Festivalkommittén, Stena Line, Polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner och samarbetspartner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg den 1 mars 2011

Karin Maltestam

Mats Olsson

Folke Frömmert

Jan Maltestam

Lennart Sandberg

Östersjöfestivalen i Kalrshamn

Ostersjofestivalen

Östersjöfestivalen i Karlshamn 18-21 juli
Blekingeföreningen inbjuder till medlemsträff i kulturkvarteren i Karlshamn.
Tid: Lördagen den 21 juli kl 12.00 (under Östersjöfestivalen).
Plats: Kulturkvarteren vid Mieån, Karlshamn.
Vi bjuder på polska specialiteter från Masurien och Pommern; polsk korv, surdegsbröd, ost, nässelpannkakor, raggmunkar mm.

Välkomna!

Årsmöte 2010

Årsmöte 2010

Protokoll fört vid årsmöte 2010 i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge.

 

Tid: Måndagen den 22 mars 2010 kl 18.30 – 20.30

Plats: Hotell Scandic, Karlshamn

Närvarande: Ett 25-tal medlemmar

 

Ordföranden hälsade närvarande medlemmar hjärtligt välkomna och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola i Karlskrona.

Därefter vidtog årsmötet. Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt, som bjöds runt till medlemmarna. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

 

§ 1 Ordföranden Karin Maltestam förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Karin Maltestam och till sekreterare Jan Maltestam.

 

§ 3 Till justerare valdes Emilia Mattsson.

 

§ 4 Årsmötet konstaterade att årsmötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 5 Dagordningen fastställdes

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp, kommenterades och lades med godkännande till handlingarna. Samtliga aktiviteter har genomförts med gott resultat. Aktiviteten i föreningen har varit god. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och kommenterades av kassören.

 

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Tärntoft. .

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

§ 9 Till ordförande för 2010 och fram till nästa årsmöte omvaldes Karin Maltestam.

 

§ 10 Val företogs enligt följande :

a) styrelseledamöter: omval av Lennart Sandberg och Jan Maltestam på två år

b) suppleanter: omval av Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson på ett år

c) revisor: omval av Åke Tärntoft på ett år

d) revisorssuppleant : omval av Gunnel Håkansson på ett år

 

§ 11 Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad 150 kr/år för ordinarie medlem och 50 kr/familjemedlem. För företag och institutioner är avgiften också oförändrad 350 kronor/år.

 

§ 12 Övriga frågor

Ordförande informerade om årets verksamheter. Under Östersjöfestivalen blir det medlemsträff i kulturkvarteren vid de polska matstånden. Invigningskonserten med musik av polsk symfoniorkester samt fyra operasolister från Warszawa rekommenderades.

Den 3 november blir det Chopinafton i Sölvesborgs Församlingshem. Förutom konsert med presentation av Chopin och hans liv blir det polska typiska smårätter.

Föredrag om Karl X Gustav kan bli aktuellt i september.

Förslag och idéer till aktiviteter och programpunkter samt artiklar till Bulletinen mottas gärna av ordföranden.

Ett femtontal medlemmar gör en Krakowresa i slutet av april. Om intresse finns kommer ytterligare resor att anordnas nästa år.

Stena Line ger 10% rabatt på ordinarie utbud till medlemmarna.

 

§ 13 Svensk-Polska Samfundets jubileumsskrift, skriven av Tor Johanson, presenterades och kommenterades av ordföranden. Bertil Boos ”Sången om Warszawa” spelades upp, varefter samtliga närvarande medlemmar fick sitt exemplar, som mottogs med stort intresse.

 

§ 14 Avslutning

Mats Olsson framförde ett varmt tack till ordförande och sekreteraren för väl utfört arbete med stort engagemang i föreningen och ordförande avslutade därefter årsmötet.

 

Sedvanlig utlottning genomfördes därefter. Ett grafiskt blad av Jerzy Dmitruk lottades ut liksom två böcker.

 

Kvällens föreläsare, rektor Agrita Martinsone, berättade engagerat och med stor personlighet under rubriken ”Hur tunga och användbara är våra ryggsäckar? Det blev en erfarenhets- och upplevelsebaserad berättelse om då, nu och framtid från Östersjöländerna. Hon avtackades med blombukett och en varm applåd.

 

Kvällen avslutades med en subventionerad och välsmakande supé, under vilken alla deltagare diskuterade sitt Polenintresse och kvällens föredrag om våra resp ryggsäckar och hur vi använder dem.

 

Sölvesborg den 23 mas 2010

 

Vid protokollet
Jan Maltestam
sekreterare

Justeras:
Emilia Mattsson

Verksamhetsberättelse – 2006

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2006

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 4 april på Scandic Hotell i Karlshamn. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. 
Stena Lines marknadschef Johan Esseen hade meddelat sent förhinder, men styrelseledamoten Lennart Sandberg ställde upp och berättade initierat om sina erfarenheter av den polska byggmarknaden och svarade på frågor. Konstverk av polska konstnärer lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Killebom och Vänortsutbyte med Malbork 
För första gången deltog en grupp på ett tiotal ungdomar från Malbork med medeltida riddarspel på årets Killebomfestival i juli månad i Sölvesborg. Gruppen kallade sig ”Riddare under Malborks fana” och slog upp ett medeltida läger på kyrkbacken i Sölvesborg under två dagar. Många barn och vuxna passade på att prova tunga rustningar, skjuta pilbåge och titta på medeltida kamplekar. Gruppen gjorde också populära framträdande Stora Torget med historiskt riddarspel och elddanser, där ordföranden berättade om det historiska skeendet. Stor publicitet gavs i lokalpressen åt detta besök.
Föreningen ansvarade helt för de praktiska arrangemangen under gruppens vistelse i Sölvesborg.
I oktober månad besöktes Sölvesborgs kommun av en officiell delegation från vänorten Malbork. Sekreteraren deltog i arrangemangen och föreningens representanter tog hand om besökarna under en dag.  

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest. 

Utställning 
I Sölvesborgs Konsthall arrangerades i november månad en stor affischutställning med polska kulturaffischer. Många besökte utställningen och ett 40-tal affischer såldes. Stora artiklar i lokalpressen spred kunskap om den polska affischtraditionen. Utställningen var ett samarrangemang med Sölvesborgs Konstförening.
I samband med utställningen ordnades också ett kulturcafé med sång- och musikgruppen Malenka, som inför ett hundratal åhörare fick uppleva en musikalisk resa till öst och syd. Ordförande inledde kvällen med en introduktion i den polska affischtraditionen. 

Svensk-Polsk Bulletin 
Under året har medlemmarna erhållit tre nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Blekinges horisont. Tidningen har fått en ny, proffsig layout. Bulletinen är nu hela Samfundets tidning, har en stor spridning och uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna. 
Även en WebBulletin har startats och flera nya medlemmar har härigenom upptäckt vår förening och vår verksamhet. 

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. 
Särskild kontakt hålls också med de polska läkare/tandläkare, som kommit till Blekinge och som blivit medlemmar i föreningen. 

Samverkan med Samfundet centralt och med Skåne 
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets 80-årsjubileum i Stockholm. 
Vid Polsk-Svenska Föreningens 80-årsjubileum representerades också föreningen. Träffar i samband med Bulletinens utveckling och utgivning har också genomförts. 
Diskussion förs med andra lokalföreningar för att vidga samarbetet vid olika arrangemang. 

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med polska ambassaden och med det polska generalkonsulatet i Malmö. Föreningens representanter har deltagit i arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö, där föreningens ordförande vid ett tillfälle hade i uppdrag att överlämna Samfundets kulturpris i form av en statyett, diplom och en prissumma.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess linjechef Håkan Dahlqvist och marknadschef Johan Esseen har fortsatt och ett avtal, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen. Nya förenklade former och möjlighet att boka på Internet genomfördes vid årsskiftet. 

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund, länets kommuner samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till distriktets verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året. 

Blekinge i mars 2007
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert och Lennart Sandberg´

Verksamhetsberättelse – 2007

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2007

Aktiviteter under 2007

Hej!
Det var roligt att träffa en del av er på årsmötet. Vi fick alla en härlig musikupplevelse och flera av er kunde gå hem med trevliga vinster. I det här informationsbladet vill jag berätta om och inbjuda er alla till våra olika aktiviteter med polsk anknytning i sommar och höst.

En kulturhistorisk utflykt med naturupplevelser den 3 juni
Vi samlas vid Scandic Hotell i Karlshamn söndagen den 3 juni 2007 kl 10.30 för en gemensam resa med bil. 
Vi träffar Joachim Hamilton i Gyngamåla, som berättar om minnen och upplevelser från 2:a världskriget. Därefter blir det en kort bilresa till en naturskön plats, där vår medlem Ville Magnusson är värd. Kanske kan det bli ridning och vi får njuta vi av vår egen medtagna korg med söndagsfika. Anmälan sker till ordförande, tel 0456-14739 eller e-post: maltestam@telia.com senast den 30 maj.

Årets Killebomfestival i Sölvesborg den 5 – 7 juli Vi kommer att få besök av den polska riddargruppen ”Brödraskapet under Sztums fana”. Det är en grupp på 18 deltagare från städerna Sztum och Malbork, som kommer att framträda med medeltida danser, riddarspel, stridsscener m m. Du kan själv pröva på medeltida tävlingar och ett riddarläger kommer att slås upp, där du kan titta på rustningar och olika medeltida vapen.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn den 19-21 juli 
Östersjöfestivalen får exklusivt besök av fyra operasångare (två sopraner och två tenorer) från Warszawaoperan. De kommer att uppträda tillsammans med Karlshamns Musiksällskap under ledning av den polske dirigenten Krzysztof Urbanski. Konserten äger rum i samband med invigningen torsdagen den 19 juli på Stora Torget. Det blir ett framträdande som kallas ”World of Music”, vilket innebär allt från klassiska stycken till ABBA.
I Baltic Song Contest blir det som vanligt polskt deltagande; i år genom Patricja Markowska. 
Dessutom framträder Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester, som nu för första gången gästar festivalen. 
Orkestern kommer att musicera på olika platser i stan under festivaldagarna. Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester återfinns på Skogs- och jordbruksskolan i Tuchola, en stad med cirka 13 000 invånare, söder om Gdansk. 
Orkestern består av ett gäng glada amatörer i åldrarna 10-20 år. De har turnerat runt om i Polen, i Tyskland, Österrike och Nederländerna. I repertoaren ingår en stor variation av kompositioner, allt från pop till klassisk musik. 

Konstutställning i Karlshamns Konsthall 29 september – 28 oktober 
I höst presenterar vi en omfattande konstutställning i Karlshamns Konsthall under namnet ”Fem från Krakow – en resa i färg och form”. Det blir en utställning med synnerligen högklassiga verk, där måleri, skulptur och grafik står i centrum. Professor Jerzy Nowakowski är utställningskommissarie, skulptör och välbekant för många medlemmar. Utställningen görs i samarbete med Karlshamns Konstförening.

Som ni märker, blir det en hel del spännande arrangemang med polsk anknytning här i Blekinge i sommar och höst. Jag hoppas att ni kommer med på vår utflykt i början av juni. Sedan är det festivalsommar och då blir det alltså många besök från vårt grannland Polen. Passa på och besök festivalerna och njut av sommaren. Exakta tider för de olika festivalinslagen kommer att finnas i lokalpressen.
Glöm inte att utnyttja föreningens 10% rabatt på färjeresor med Stena Line, om du planerar en resa till Polen i sommar.
Glöm inte bort medlemsavgiften för 2007 som är oförändrad 150 kr/medlem och år samt 50 kr för varje ytterligare familjemedlem. Institutioner och företag betalar 350 kr/år. Vi vill gärna ha din inbetalning före sommarsemestern.
Som medlem får du Svensk-Polsk Bulletin som kommer ut i början av hösten, i september månad. 

Avslutningsvis ber jag att få önska alla medlemmar en trevlig sommar och hoppas att vi ses under några av alla våra aktiviteter!

Verksamhetsberättelse – 2008

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2008-01-01—2008-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Karin Maltestam,
Vice ordförande: Mats Olsson
Sekr och kassör: Jan Maltestam
Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,
Ersättare: Leif Håkansson, Walter Mattson
Revisor: Inga-Britt Hansson
Revisorsuppleant: Åke Tärntoft

Antal medlemmar var vid årets slut ca 60 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

VERKSAMHET
Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Gunilla Lindberg Skåneföreningen, som engagerat berättade om arbetet med Bulletinen och Webb-Bulletinen. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Två inramade verk av Jerzy Dmitruk liksom ett bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Hedersplakett till föreningen
Vid en högtidlig träff på polska generalkonsulatet i Malmö tilldelades föreningen en hedersplakett för solidariskt hjälparbete i Polens svåra tider på 80-talet. Från föreningens sida deltog ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Styrelseledamoten tillika Lions samordnare Lennart Sandberg tilldelades också en hedersplakett för sitt arbete under samma tid .

Utflykt till Ekö
Söndagen den 1 juni åkte ett femtontal medlemmar med båt till Mats och Irene Olsson på Ekö. Värdparet bjöd på kaffe och rulltårta och Mats Olsson guidade oss sedan runt på den vackra ön och berättade om dess historia. Vi fick även tillfälle att se värdparets vackert renoverade bostadshus. Därefter lät vi oss väl smaka ur egna kaffekorgar. Det blev en härlig dag med sol, båtfärd och tid för svensk-polsk gemenskap.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork
Ett besök av en musikgrupp ”Browarius” var inplanerad att delta på årets Killebom, men tyvärr upplöstes gruppen strax före besöket.
Ordförande och sekreteraren besökte i augusti Malbork och träffade vice borgmästaren, varvid vänortsförbindelserna diskuterades. Även en träff med Sölvesborgs kommunalråd genomfördes under hösten för att diskutera kommande aktiviteter.
Föreningen skickade en skrivelse till kommunstyrelsen med önskan om att namnge en lämplig plats/gata efter Malbork. Svar väntas efter nyår.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.
Ett par stånd med regionala rätter från Kaszubien var ett uppskattad inslag.

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer
På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar.
Utställningen kom till stånd genom välvilliga lån från Blekinge Museum, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Svensk-Polsk Bulletin
Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna.
Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. I april månad besöktes kliniken av sekreteraren tillsammans med företrädare för Landstinget Blekinge.

Samverkan
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets årsmöte i Stockholm. Diskussion förs med andra lokalföreningar om möjligheten att vidga samarbetet vid olika arrangemang. Tor Johanson från Skåneföreningen och 2:e vice ordförande i Samfundet uppvaktades på sin 75-årsdag i december månad.

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör och håller på att uppdateras och nya mailadresser till lokalföreningarna kommer att skapas.

En träff med Sölvesborgs kommuns kultursamordnare och region Blekinges kulturansvariga har genomförts, där olika samarbetsformer och projektmöjligheter diskuterades.

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö Föreningens representanter har också deltagit i olika arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line , polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2009
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert, Lennart Sandberg