På gång i Svensk-Polska Samfundet

 

Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte lördaden den 23 april 2022 Kl 12.00 via Zoom.us.

Svensk-Polska samfundets årsmöte kommer att ske vi programmet Zoom.us. Man deltar genom att logga in på bifogade länk. Det innebär att man själv kan välja fysisk plats varifrån man vill delta.

https://us04web.zoom.us/j/6688654326

Aktuella handlingar finns på vår hemsida www.svensk-polska.se.  Se under dagordningen.

DAGORDNING
Årsmöte 2022-04-23

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorns och revisorssuppleantens berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift och rekommendation om lägsta avgift till lokalförening
 11. Val av ordförande
 12. Val av antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ev motioner
 17. Förslag väckta av styrelsen
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötets avslutande

VÄLKOMMEN!

Styrelsen
via Peter Eklund

Här kan du läsa verksamhetsberättelse
Här kan du läsa bokslut 2021 och budget 2022
Här kan du läsa valberedningens förslag till årtsmötet 2022