Kontakt och bli medlem

E-post: uppsala@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342

Avgift för enskild medlem är 150 kr per år och för familjemedlemskap 200 kr per år. Ange Dina kontaktuppgifter på inbetalningen och då även e-postadress.

Plusgiro: 444583-9

 

Om oss

Svensk-Polska föreningen i Uppsala bildades den 23:e november 2005. Första årsmötet hölls den 14:e februari 2006 då föreningens stadgar antogs. Beslut togs vid samma möte att föreningen skall ingå i Svensk-Polska Samfundet som en lokalförening med namnet Svensk-Polska föreningen i Uppsala.

 

Styrelse

Ordförande: Peter Eklund

Viceordförande: Jan Rutkowski

Sekreterare: Adam Sabir

Kassör: Gösta Munktell

Klubbmästare: Elisabeth Rutkowski

Ledamot: Carl-Gunnar Runebjörk

Revisor: Lars-Åke Dahl
Revisorsuppleant: Peter Andlin Sobocki

Valberedningen: 
Claes Kihlberg, sammankallande

Peter Andlin Sobocki

Krystyna Eklund