Tidigare verksamhet i Skåne – 2006

Årsmötet ägde rum den 17 mars 2006 i Lund på Institutionen för centraleuropeiska språk vid Lunds Universitet. Årsmötet innebar ett smärtsamt farväl till Institutionens lokaler på Finngatan 14, Sten Bromans barndomshem. Vemodet lystes dock upp av det, som alltid, överdådiga bord vår källarmästare Bo Bergman dukat fram.

Kjell Nilsson och Kristina Sundqvist lämnade styrelsen och blev vederbörligen avtackade med var sin, dagen till trots, vårlig bukett. Kjell Nilsson tackade för uppvaktningen och påpekade att han alltid känt sig mycket väl hemma i Föreningen och i Polen. Han hade beträtt styrelseposter i Föreningen under mer än två decennier och deltagit i merparten av de arrangemang som förevarit under årens lopp. Han hade alltid känt det som en ära att få deltaga i detta arbete och lovade att han, efter prövning av vid varje tillfälle rådande förhållanden, skulle fortsätta sitt aktiva värv. Noteras kan att Kjell Nilsson hitintills väl uppfyllt sina avgivna löften. Bl.a. var han primus motor och factotum vid vårt styrelsesammanträde på Helge å vid Denningarum och deltog senare med synnerlig liv och lust i Warszawaresan till Lucia.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Thomas von Gegerfeldt ett mycket engagerat och intressant föredrag om sin fader, f. lektorn i slaviska språk vid Lunds Universitet, Zygmunt Lakocinski och dennes tid i Lund. På ett mycket levande sätt tecknades bilden av Lakocinkis intressanta liv. I samband med andra världskriget kom Zygmunt Lakocinski att intensivt engagera sig för de lägerfångar från de nazistiska koncentrationslägren som kom till Sverige och Lund. Hans dokumentation härav finns nu på Kulturen i Lund.

Vissa svårigheter har förelegat att kunna skaffa lokal för våra aktiviteter men denna fråga synes nu vara löst. Därför ser styrelsen med tillförsikt på utvecklande av den egna verksamheten under 2007. Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen, lokalfrågan till trots, med liv och lust deltagit i de aktiviteter som Svensk-Polska Samfundet genomfört i samband med sitt åttioåriga jubileumsår. Ett flertal medlemmar deltog i Samfundets ståtliga och trivsamma jubileumssammankomst på Polska Institutet och i den därefter följande splendida jubileumsmiddagen på Ljunglöfska slottet vid Mälarens stränder.

Samma dag som vårt årsmöte avhölls företog Republiken Polens ambassadör i Stockholm Michal Czyz ett officiellt besök, tillsammans med sin maka Elzbieta, i Lund. Vänortsföreningen Lund-Zabrze hade dagen efter arrangerat ett allmänt möte i Stadshallen till vilket ett flertal av Skåneföreningens medlemmar infunnit sig.

Senare i mars hade Vänortsföreningen besök av författaren och filmaren Lena Einhorn som berättade om boken och filmen Ninas resa. Bland de närvarande befann sig många av Föreningens medlemmar och än fler hade kunnat deltaga om bara utrymmet hade räckt till.

Likaledes passade ett flertal av våra medlemmar att följa med den bussresa som anordnades till Zabrze, Krakow och Wroclaw under allhelgonahelgen. Ett mycket lyckat arrangemang vid vilket deltagarna också fick sakkunnig guidning i Wroclaw av Föreningsmedlemmen Zygmunt ”Sigge” Fedyk. Och så kunde vi räkna in oss som några av de absolut sista gästerna på legendariska Hotel Monopol, som skall byggas om till affärs/kontorsfastighet. Men skalet och så mycket som möjligt av den fantastiska jugendinredningen skall bevaras. Sägs det i alla fall.

Ett stort antal medlemmar passade också under senhösten på att besöka Samfundets jubileumsutställning på Landskrona Museum Den brinnande stenen- bärnsten från Polen. Denna utställning var resultat av ett samarbeta mellan Slottsmuséet i Malbork, Landskrona Museum och Svensk-Polska Samfundet. Utställningen blev en stor succé. Den invigdes den 26 november 2006 av Republiken Polens ambassadör Michal Czyz. Totalt besöktes den av mer än 25.000 personer. Invigningsdagen kom 800 personer och avslutningsdagen 600!

För andra året i följd sålde Föreningen julkort som förfärdigats av barn på barnhemmet i Wierzbice. Korten har blivit mer och mer populära och hela nettot kommer barnhemmet till del. Något att redan nu tänka på. Beställ kort.

Bulletinen
Vår medlemstidskrift, som numera är Svensk-Polska Samfundets gemensamma budbärare, har utkommit med tre välfyllda nummer och åtnjutit stort intresse.
 
Övrigt
Gunilla Lindberg och Tor Johanson ingår i Svensk-Polska Samfundets styrelse, den sistnämnde som II vice ordförande.
I styrelsen för Vänortsföreningen Lund-Zabrze ingår bl.a. Jan Axel Stoltz och Tor Johanson, den sistnämnde som vice ordförande.
Tor Johanson har under verksamhetsåret fortsatt sin omfattande föreläsningsserie om Den humanitära hjälpen till Polen samt om Det var i Gdansk den började- Europas frigörelse.
 
Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla dem som på olika sätt stött Föreningen under det gångna året. Ett särskilt tack vill vi rikta till Republiken Polens ambassadör i Stockholm, Hans Excellens Michal Czyz och Republiken Polens under verksamhetsåret utnämnde generalkonsul i Malmö, tidigare konsuln därstädes, Gerard Pokruszynski, ävensom till personalen på ambassaden och generalkonsulatet för det stora intresse de visat Föreningen på olika sätt. Polska Institutet genom dess t.f. direktör Magdalena Erdman har varit oss ett stort stöd. Likaså ber vi att få tacka kommunfullmäktiges i Landskrona avgångne herr ordförande Gösta Nilsson och hans likaledes avgångne kollega i Lund Larry Andow för det stora stöd på olika sätt de varit för oss. Ett alldeles speciellt tack framför vi till Vänortsföreningen Lund-Zabrzes sekreterare Staffan Holmqvist. Kulturförvaltningen i Landskrona med museichefen Elisabeth Arvidsson och avdelningschefen Åsa Karlsson i spetsen har hjälpt oss mycket, inte minst detta verksamhetsår i samband utställningen Den brinnande stenen- bärnsten från Polen. Dagstidningarna, framförallt Landskrona Posten-Helsingborgs Dagblad samt Skånska Dagbladet har ägnat vår verksamhet stor uppmärksamhet, liksom Radio Malmöhus och nättidningen Landskrona Direkt.

Vi är Pol-Line AB stort tack för skyldiga för den gentila gåvan i form av vinsten i vårt medlemslotteri.
Det finns fler företag och ytterligare enskilda som hjälpt oss. Till alla Er från oss alla ett stort och varmt tack.

Landskrona den 30 mars 2007.

För Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Kent Larsson
ordförande

Tor Johanson
sekreterare

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!