Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Skåne 
Fastställda vid årsmöte 2019-03-17

 • 1 Namn

Föreningens namn är Svensk-Polska Föreningen i Skåne och är en ideell förening med

organisationsnummer 802501-5077.

Som medlem i Svensk-Polska Samfundet utgör föreningen lokalförening av samfundet.

 • 2 Säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Lund.

 • 3 Föreningens ändamål

Svensk-Polska Föreningen i Skåne är en politiskt obunden sammanslutning, som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde sprida upplysning om Polen samt utgöra ett forum för att utveckla relationerna mellan Sverige och Polen, särskilt på de kulturella, humanitära, samhälleliga och regionala områdena.

 • 4 Organ

Föreningens organ är:

1) Årsmötet.

2) Styrelsen och dess arbetsutskott (AU).

3) Revisorer och revisorssuppleant.

 • 5 Medlemskap

Medlem kan den bli, som stöder föreningens ändamål och betalat fastställd årsavgift.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och åtta ledamöter jämte två suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden väljs vid årsmöte för en tid av två år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på sådant sätt, att hälften av dem väljs vid varje årsmöte.

Suppleanter väljs för två år, en vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka tillsammans med ordföranden utgör föreningens arbetsutskott (AU).

Efter att styrelsen valts utser årsmötet inom styrelsen två firmatecknare med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen kan därutöver med sig adjungera lämpliga personer för speciella arbetsuppgifter, som har samband med föreningens verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig, om minst fem av dess ledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

                                                            1 (3)

 • 7 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning har föreningen två revisorer jämte en revisorssuppleant, valda av årsmötet för en tid av två år.

Revisorerna har att till årsmötet framlägga revisionsberättelse samt förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar kalenderår (1 januari – 31 december).

 • 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.

Styrelsen äger rätt att vid behov kalla till extra årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall skickas senast tre veckor före dag för årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har varje medlem, som betalat sin årsavgift.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt, krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändringar av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 • 10 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning för årsmötet.
 5. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Styrelsens bokslut för räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om fastställande av bokslut.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Val av ordförande på två år.
 12. Val av fyra styrelseledamöter på två år.
 13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
 14. Utseende av föreningens firmatecknare inom styrelsen.
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, samtliga på två år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 18. Förslag väckta av styrelsen.
 19. Förslag väckta av medlemmar
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande. 2 (3)
 • 11 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till föreningens stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte.

För förändring eller tillägg fordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag om ändring eller tillägg skall vara inlämnat till styrelsen fyra veckor före årsmötet samt bifogas kallelsen tillårsmötet.

 • 12 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras två tredjedelar av antalet avgivna röster.

I sådant fall skall föreningens arkiv överlämnas till Universitetsbiblioteket i Lund och dess tillgångar i övrigt överföras till Svensk-Polska Samfundet.

 • 13 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till dess att frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3)

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!